สื่อมวลชนกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : suwatthana24

สื่อมวลชนกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : suwatthana24

ผู้แต่ง: ลลิตา พ่วงมหา

สถาบัน: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ปี: 2564

 

บทคัดย่อ: ประเทศไทยมีการตราพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อให้ความคุ้มครองสิทธิในข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกันแม้สื่อมวลชนจะมีสิทธิและเสรีภาพในการนำเสนอข่าวสารและความคิดเห็นสู่สาธารณะได้ตามที่กฎหมายรับรองแต่การทำหน้าที่ของสื่อมวลชน อันเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับต่าง ๆ ในพระราชบัญญัติฉบับนี้อาทิการแสวงหาข่าวโดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นโดยไม่ได้แจ้งให้บุคคลนั้นทราบล่วงหน้า การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นผ่านสื่อโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้น และทำให้บุคคลนั้นได้รับความเดือดร้อนเสียหายอาจส่งผลให้สื่อมวลชนได้รับบทลงโทษทางกฎหมายสื่อมวลชนจึงจำเป็นต้องศึกษารายละเอียดของพระราชบัญญัติฉบับนี้อย่างจริงจังรวมทั้งใช้ความระมัดระวังในการแสวงหาข่าวและคัดกรองข้อมูลก่อนเผยแพร่สู่สาธารณะให้มากขึ้น

Link เนื้อหา: https://so10.tci-thaijo.org/index.php/msdru/article/view/116

Link file: https://so10.tci-thaijo.org/index.php/msdru/article/view/116/77

Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง

ประกาศคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญคณะที่ 3 และ 4 พร้อมตัดสินโทษทางปกครอง PDPA