shutterstock_2156291229_แก้ไข (1)-min (1)
 • วิจัย ทั้งหมด
 • วิจัย ปี -
 • วิจัย ปี 2556
 • วิจัย ปี 2561
 • วิจัย ปี 2562
 • วิจัย ปี 2563
 • วิจัย ปี 2564
 • วิจัย ปี 2565
 • วิจัย ปี 2566
วิจัย ทั้งหมด
 • วิจัย ทั้งหมด
 • วิจัย ปี -
 • วิจัย ปี 2556
 • วิจัย ปี 2561
 • วิจัย ปี 2562
 • วิจัย ปี 2563
 • วิจัย ปี 2564
 • วิจัย ปี 2565
 • วิจัย ปี 2566
วิจัย

ปัญหากฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประเภทข้อมูลชีวภาพ

ผู้แต …

อ่านเพิ่มเติม >
วิจัย

ปัญหาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล

ผู้แต …

อ่านเพิ่มเติม >
วิจัย

เจตคติต่อกลไกปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้แอปพลิเคชันการให้บริการทางการเงินและการชำระเงินผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พุทธศักราช 2562 ISO/IEC 29100 และ ISO/IEC 27701

ผู้แต …

อ่านเพิ่มเติม >
วิจัย

ผลกระทบที่เกิดจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ผู้แต …

อ่านเพิ่มเติม >
วิจัย

การรับรู้แบรนด์องค์กร การรับรู้ความเสี่ยงเรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และความตั้งใจในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้แต …

อ่านเพิ่มเติม >
วิจัย

Thailand Data Protection Guidelines 3.0 Extension : แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้แต …

อ่านเพิ่มเติม >
 • วิทยานิพนธ์ ทั้งหมด
 • วิทยานิพนธ์ ปี 2563
 • วิทยานิพนธ์ ปี 2564
 • วิทยานิพนธ์ ปี 2565
วิทยานิพนธ์ ทั้งหมด
 • วิทยานิพนธ์ ทั้งหมด
 • วิทยานิพนธ์ ปี 2563
 • วิทยานิพนธ์ ปี 2564
 • วิทยานิพนธ์ ปี 2565
วิทยานิพนธ์

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ช.)

ผู้แต …

อ่านเพิ่มเติม >

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

 • บทความทั้งหมด
 • บทความ ปี 2553
 • บทความ ปี 2557
 • บทความ ปี 2561
 • บทความ ปี 2562
 • บทความ ปี 2563
 • บทความ ปี 2564
 • บทความ ปี 2565
 • บทความ ปี 2566
บทความทั้งหมด
 • บทความทั้งหมด
 • บทความ ปี 2553
 • บทความ ปี 2557
 • บทความ ปี 2561
 • บทความ ปี 2562
 • บทความ ปี 2563
 • บทความ ปี 2564
 • บทความ ปี 2565
 • บทความ ปี 2566
บทความ

ปัญหากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่อระบบฐานข้อมูลการประกันภัยในธุรกิจประกันวินาศภัย

ผู้แต …

อ่านเพิ่มเติม >
บทความ

ข้อพิจารณาการได้รับยกเว้นตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : กรณีศึกษากฎหมายของสหราชอาณาจักร

ผู้แต …

อ่านเพิ่มเติม >
บทความ

ผลกระทบทางลบอันเกิดจากกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสหภาพยุโรปและพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ผู้แต …

อ่านเพิ่มเติม >
บทความ

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลไบโอเมตริก ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ผู้แต …

อ่านเพิ่มเติม >
บทความ

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562:ความตระหนักและแนวทางการดำเนินงานของสถานศึกษา

ผู้แต …

อ่านเพิ่มเติม >
บทความ

การคุ้มครองข้อมูลชีวมาตรภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ผู้แต …

อ่านเพิ่มเติม >