shutterstock_2156291229_แก้ไข (1)-min (1)
 • วิจัย ทั้งหมด
 • วิจัย ปี -
 • วิจัย ปี 2556
 • วิจัย ปี 2561
 • วิจัย ปี 2562
 • วิจัย ปี 2563
 • วิจัย ปี 2564
 • วิจัย ปี 2565
 • วิจัย ปี 2566
วิจัย ทั้งหมด
 • วิจัย ทั้งหมด
 • วิจัย ปี -
 • วิจัย ปี 2556
 • วิจัย ปี 2561
 • วิจัย ปี 2562
 • วิจัย ปี 2563
 • วิจัย ปี 2564
 • วิจัย ปี 2565
 • วิจัย ปี 2566
วิจัย

การคุ้มครองสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของลูกจ้างโรงงานอุตสาหกรรมจากการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฎิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด 19 สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม (Good Factory Practice (GFP)

ผู้แต …

อ่านเพิ่มเติม >
วิจัย

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้แต …

อ่านเพิ่มเติม >
วิจัย

หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : ศึกษาเปรียบเทียบพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 กับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ผู้แต …

อ่านเพิ่มเติม >
วิจัย

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้แต …

อ่านเพิ่มเติม >

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

 • บทความทั้งหมด
 • บทความ ปี 2553
 • บทความ ปี 2557
 • บทความ ปี 2561
 • บทความ ปี 2562
 • บทความ ปี 2563
 • บทความ ปี 2564
 • บทความ ปี 2565
 • บทความ ปี 2566
บทความทั้งหมด
 • บทความทั้งหมด
 • บทความ ปี 2553
 • บทความ ปี 2557
 • บทความ ปี 2561
 • บทความ ปี 2562
 • บทความ ปี 2563
 • บทความ ปี 2564
 • บทความ ปี 2565
 • บทความ ปี 2566
บทความ

มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบนธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ : ศึกษากรณีการใช้คุกกี้บนอินเทอร์เน็ต

ผู้แต …

อ่านเพิ่มเติม >
บทความ

กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับ งานการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (ตอนที่ 2)

ผู้แต …

อ่านเพิ่มเติม >
บทความ

ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างความยินยอมและความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ผู้แต …

อ่านเพิ่มเติม >
บทความ

ปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพ

ผู้แต …

อ่านเพิ่มเติม >
บทความ

บทบาทของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ต่อองค์กรธุรกิจในประเทศไทย

ผู้แต …

อ่านเพิ่มเติม >