ปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพ

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : suwatthana24

ปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพ

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : suwatthana24

ผู้แต่ง: หทัยชนก หร่ายวงศ์

สถาบัน: มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ปี: 2565

 

บทคัดย่อ: จากการศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพตามกฎหมายของประเทศไทยพบว่า มีสาเหตุหลักมาจากการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพตามกฎหมายไทยไม่เหมาะสม เนื่องจากบทบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพเป็นการเฉพาะ กล่าวคือ บทบัญญัติมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 กำหนดหลักเกณฑ์ที่ไม่ชัดเจนและไม่ครอบคลุม

Link เนื้อหา: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gradlawtujournal/article/view/147823

Link file: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gradlawtujournal/article/view/147823/108825

Share :