ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : suwatthana24

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : suwatthana24

ผู้แต่ง: ศรีรัฐ โกวงศ์

สถาบัน: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปี: 2566

 

บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2) เปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามปัจจัยส่วนบุคคลและ (3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสื่อที่ใช้เป็นประจำกับระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัย-เกษตรศาสตร์ที่ลงทะเบียนเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 จำนวนทั้งสิ้น 305 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม และ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test One Way ANOVA LSD Chi-square และ Cramér’s V โดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยพบว่า นิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย= .78, S.D. = .13) และรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้านได้แก่ ด้านผู้ที่เกี่ยวข้อง (ค่าเฉลี่ย= .88, S.D. = .27) ด้านความปลอดภัยทางสารสนเทศ(ค่าเฉลี่ย= .82, S.D. = .15) ด้านการรวบรวมข้อมูล (ค่าเฉลี่ย= .77, S.D. = .16) และด้านการใช้ข้อมูล (ค่าเฉลี่ย= .69, S.D. = .17) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ ชั้นปีที่ศึกษา และคณะที่ศึกษาแตกต่างกันมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้ สื่อที่ใช้เป็นประจำมีความสัมพันธ์กับระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในทิศทางตามกันน้อย

Link เนื้อหา: https://so09.tci-thaijo.org/index.php/PMR/article/view/2055

Link file: https://so09.tci-thaijo.org/index.php/PMR/article/view/2055/1072

Share :