ข้อจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการทุจริตในธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข่อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

ผู้แต่ง: ภัคจิรา ตั้งสุทธิมงคล ที่ปรึกษา: ปิยะบุตร บุญอ […]

หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : ศึกษาเปรียบเทียบพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 กับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ผู้แต่ง: นพดล นิ่มหนู สถาบัน: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี: […]