เผยประวัติ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้นำการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ PDPA ไทย

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : PDPA Thailand

เผยประวัติ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้นำการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ PDPA ไทย

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : PDPA Thailand

สถานการณ์โควิด-19 คือ มรสุมครั้งใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศชาติในทุกด้าน ไม่เว้นแม้แต่การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ PDPA ถูกขยายเวลาบังคับใช้มาถึง 2 ปี สืบเนื่องจากความยากลำบากและความไม่พร้อมของหลายภาคส่วน และส่งผลเป็นลูกโซ่ยังการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่ได้รับการประกาศลงในราชกิจจานุษาอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2565

ประกาศอย่างเป็นทางการ ! แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีระยะเวลาทำงานก่อน PDPA บังคับใช้เต็มรูปแบบ 1 มิถุนายน 2565 แค่เพียง 4-5 เดือน กลายเป็นคำถามที่ใครหลายคนตั้งข้อสังเกตว่า เพียงพอหรือไม่?

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับคัดเลือกล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่พร้อมเป็นผู้นำการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคลลของประเทศ ผ่านการจัดทำแผนแม่บทการดำเนินงาน ผลักดันแผนงาน ออกประกาศกำหนดเพื่อสร้างความชัดเจนในเชิงปฏิบัติ ส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานรัฐและเอกชน ตลอดจนองค์ความรู้แก่ประชาชน ฯลฯ โดยมีหน้าที่/อำนาจรวมทั้งหมด 13 ข้อด้วยกัน (พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 มาตรา 16) คาดว่าเราจะเห็นความเคลื่อนไหวที่เป็นรูปธรรมออกมาในอนาคตอันใกล้

PDPA Thailand เผยประวัติ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยเราขอนำเสนอประวัติของประธานกรรมการ และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รวม 10 ท่าน ที่ได้รับคัดเลือกแต่งตั้ง เชื่อความเชี่ยวชาญของทุกท่านสะท้อนภาพการพัฒนาด้าน Data Protection ขีดสุดของไทย

 

คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

รายชื่อ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

นายเธียรชัย ณ นคร – ประธานกรรมการ

เธียรชัย ณ นคร คือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีบทบาทด้านการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริงผ่านการพัฒนาพลเมืองไทย และเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย โดย อ.เธียรชัย เคยดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสภาพัฒนาการเมือง (สพม.) องค์กรที่พัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย แต่ปัจจุบันได้ถูกยกเลิกไป รวมถึงเป็นผู้ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ด้วยการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ

การศึกษา :

• นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
• เนติบัณฑิต สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
• นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LLM) จาก University of Pennsylvania Carey Law School

ตำแหน่ง/ความรับผิดชอบในอดีตและปัจจุบัน :

• ประธานกรรมการและอาจารย์ประจําสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• อดีตเลขาธิการสภาพัฒนาการเมือง (สพม.)
• กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
• ประธานอนุกรรมการตอบข้อหารือตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
• อนุกรรมการพิจารณากําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
• อนุกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อใช้เป็นรางวัลสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
• อนุกรรมการกําหนดมาตรการเพื่อเสริมสร้างวินัยทางการเงิน การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
• อนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลสํานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
• รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
• กรรมการในคณะกรรมการฐานข้อมูลการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า
• ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ในคณะอนุกรรมการสามัญประจํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
• อนุกรรมการวิชาการและพัฒนาระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
• กรรมการบริหาร สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
• ประธานกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

 

นายนวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ – กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ดร.นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ นายแพทย์ผู้ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับข้อมูลและสารสนเทศทางการแพทย์ เช่น การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ใช้งานไอทีในโรงพยาบาล การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยเพื่อหาความสัมพันธ์ (Data Analytics) เป็นต้น จึงมีความเชี่ยวชาญในการจัดการข้อมูลสารสนเทศ และเหมาะสมดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคค

การศึกษา :

• แพทยศาสตรบัณฑิต รามาธิบดี (รามาธิบดี 33)
• M.S. & Ph.D. (Health Informatics), University of Minnesota, USA

ตำแหน่ง/ความรับผิดชอบในอดีตและปัจจุบัน :

• รองคณบดีฝ่ายปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
• อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
• นักวิชาการด้านสารสนเทศสุขภาพ
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

พันตำรวจโท เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ – กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ ข้าราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ด้วยมีตำแหน่งเป็นหัวหน้าผู้ตรวจราชการประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ตำแหน่ง/ความรับผิดชอบในอดีตและปัจจุบัน :

• หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
• อนุกรรมาธิการ ในคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปประเทศด้านแรงงาน
• อนุกรรมการกฎหมาย ในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (กขร.)
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ – กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ เคยเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความสนใจและเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งมีบทบาทสำคัญในการร่วมวางนโยบายและแผนการจัดตั้ง/พัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยเป็นกรรมการ คณะทำงาน และที่ปรึกษาในหลายโครงการ เช่น การจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) การจัดทำกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ระยะ พ.ศ. 2554-2563 และโครงการแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย์ เป็นต้น ด้วยความเชี่ยวชาญภายหลังจึงก้าวขึ้นเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การศึกษา :

• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• d’Etude Approfondise (DEA) และ Diplome d’Ingenieur (D.ING) จาก Institute National Polytechnique de Grenoble (INPG) ประเทศฝรั่งเศส

ตำแหน่ง/ความรับผิดชอบในอดีตและปัจจุบัน :

• อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)
• รักษาการผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (TMEC)
• รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติปี (พ.ศ. 2536 และพ.ศ. 2545)
• นายกสมาคมสมองกลฝังตัวไทย (TESA)
• คณะกรรมการกลางในการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องตรวจหาวัตถุระเบิด
• ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพล ทรรศนกุลพันธ์ – กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์

ผศ.ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์ เป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ หัวหน้าสำนักวิชานิติศาสตร์ และหัวหน้าศูนย์ศึกษากฎหมายกับเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชี่ยวชาญด้านกฎหมายไซเบอร์และการบังคับใช้ในเชิงสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง กฎหมายมหาชน และสิทธิมนุษยชน เป็นกระบอกเสียงในการแสดงข้อกังวลต่อกฎหมายไซเบอร์ รวมถึงกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การศึกษา :

• นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขากฎหมายระหว่างประเทศ
• Doctor in Law, PhD Program: Law and Political Science, Facultat de Dret Universitat de Barcelona

ตำแหน่ง/ความรับผิดชอบในอดีตและปัจจุบัน :

• อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• หัวหน้าสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• หัวหน้าศูนย์ศึกษากฎหมายกับเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์ ในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

 

ศาสตราจารย์ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล – กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย

ศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล เป็นอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิทางกฎหมาย โดดเด่นด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหลากหลายแขนง โดยเฉพาะกฎหมายการเงิน ไม่ว่าจะเป็น กฎหมายภาษีอากร กฎหมายการคลัง กฎหมายมหาชน กฎหมายภาษีทรัพย์สิน กฎหมายภาษีเงินได้ ฯลฯ

การศึกษา :

• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาขั้นสูงทางการคลังและภาษีอากร มหาวิทยาลัยปารีส 2
• ปริญญาโททางการคลังและภาษีอากร มหาวิทยาลัยปารีส 2
• ปริญญาเอกทางกฎหมาย เกียรตินิยมดีมาก มหาวิทยาลัยปารีส 2
• หลักสูตรกระบวนการบริหารการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 19
• หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 2554 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
• ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรคณะกรรมการอิสระ พ.ศ. 2552 (Director Certificate Program : DCP)
• หลักสูตรสื่อสุขภาพ รุ่นที่ 1 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ตำแหน่ง/ความรับผิดชอบในอดีตและปัจจุบัน :

• ศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• กรรมการเฉพาะกิจ โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประธานหมวดวิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาคำร้องขอให้พิจารณาการประเมินใหม่และพิจารณาอุทธรณ์ภาษีกรุงเทพมหานคร
• กรรมการสภาวิทยาลัยทองสุข
• กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• อดีตที่ปรึกษากิตติมศักดิ์รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง (นางพรทิพย์ โล่ห์วีระ จันทร์รัตนปรีดา) (พ.ศ.2555)
• อดีตประธานสภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 40 (7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 – 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555)
• อดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2554 / 2556-2558)

 

 

ศาสตราจารย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา – กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสุขภาพ

ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา ในฐานะศัลยแพทย์ (การผ่าตัด) ศาสตราจารย์ระดับ 11 และคณบดีประจำคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านการทำงานวิจัยและเชี่ยวชาญด้านแพทยศาสตร์ศึกษา มีความสามารถและคุ้นเคยกับการบริหารงานโรงพยาบาลและตระหนักถึงข้อมูลที่ไหลเวียนในองค์กร ศาสตราจารย์ประสิทธิ์จึงเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งที่จะดูแลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเชิงลึกของหน่วยงาน/ธุรกิจกลุ่มสุขภาพ

การศึกษา :

• วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยมหิดล
• แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยมหิดล
• ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย การแพทย์คลินิก สาขาศัลยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
• วุฒิบัตรฯ สาขาศัลยศาสตร์ แพทย์สภา
• Fellow of the Royal College of Royal College of Surgeons of Edinburgh, United Kingdom (F.R.C.S.Ed)
• Doctor of Philosophy, University of London, United Kingdom
• Fellow of the American College American College of Surgeons of Surgeons (F.A.C.S.), USA
• หลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ รุ่นที่ 3
• หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน
• Certificate: Stanford Executive Program, Graduate School of Business, Stanford University, California USA
• หลักสูตรเตรียมผู้บริหารระดับสูงของทบวงมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 8 (นบม.8)
• หลักสูตร ST: Synergistic Teamwork สถาบันการบริหารการพัฒนาองค์การ รุ่นที่ 1
• หลักสูตร Project Management วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
• หลักสูตร โครงการเตรียมผู้บริหารและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
• ระบบบริหาร (Mini MPA) รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล

ตำแหน่ง/ความรับผิดชอบในอดีตและปัจจุบัน :

• คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
• คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
• Education Advisor, Peking Union Medical College, China
• ที่ปรึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
• นายกสภา สภาอาชีวศึกษา กทม. กระทรวงศึกษาธิการ
• รองคณบดีและผู้อำนวยการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงเรียนแพทย์ศิริราช
• รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและ พัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
• ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และรองคณบดีฝ่ายบริการ มหาวิทยาลัยมหิดล
• ประธานกรรมการ คณะทำงานร่างข้อบังคับชุดคณะกรรมการด้านการบริหารงานบุคคล กลุ่ม 2 และกลุ่ม 3 มหาวิทยาลัยมหิดล
• กรรมการ คณะกรรมการเตรียมการด้านการบริหารงานบุคคล เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มหาวิทยาลัยมหิดล
• บรรณาธิการวารสาร “สารศิริราช” คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสุขภาพ ในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

 

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล – กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน

รื่นวดี สุวรรณมงคล คือหญิงแกร่งที่จบสายกฎหมายมาโดยตรง และมีประสบการณ์การทำงานมาอย่างโชกโชน ในหลายตำแหน่งสำคัญ ๆ ปัจจุบันกลับมารับตำแหน่งเป็นเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สานต่อการดูแลวงการสินทรัพย์ดิจิทัลที่เข้มข้นขึ้นทุกขณะ เมื่อ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นอีกกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานขององค์กรในตลาดหลักทรัพย์โดยตรง เนื่องจากมีชุดข้อมูลทางการเงินที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ด้วยบทบาทหน้าที่และความสามารถ “พี่แป๋ว” จึงได้รับเลือกเป็น 1 ใน 10 อรหันต์ ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทย

การศึกษา :

• นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LLM) Harvard Law School, Cambridge, Massachusetts, USA
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) University of California at Berkeley, USA
• เนติบัณฑิตไทย (นบท.) สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ตำแหน่ง/ความรับผิดชอบในอดีตและปัจจุบัน :

• กรรมการ คณะกรรมการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
• กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
• กรรมการ คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
• กรรมการ คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ
• กรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
• อ.ก.พ. วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
• กรรมการ และประธานกรรมการความเสี่ยง บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
• กรรมการอิสระ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
• ที่ปรึกษา คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา
• อธิบดีกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
• อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
• ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และรองโฆษกกระทรวงยุติธรรม
• รองผู้อำนวยการ สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
• รองอธิบดี กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
• ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
• ที่ปรึกษาเฉพาะด้านกฎหมาย (นิติกร 9 ชช) สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
• ประธาน คณะทำงานศึกษาและยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับหลักประกันทางธุรกิจ ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 257/2560 เรื่องการแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาและยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับหลักประกันทางธุรกิจ
• กรรมการ คณะกรรมการวิชาการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
• กรรมการ คณะกรรมการสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ (International Union of Judicial Officers: UIHJ)
• เลขานุการและกรรมาธิการวิสามัญในคณะกรรมาธิการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• กรรมาธิการวิสามัญในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างกฎหมาย (หลายฉบับ)
• กรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (มหาชน)
• เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน ในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

 

นางเมธินี เทพมณี – กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านอื่น (การบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ)

เมธินี เทพมณี เป็นสตรีตัวอย่างอีก 1 คนที่มีโอกาสได้แสดงความสามารถในการบริหารราชการแผ่นดิน ได้รับการยอมรับจากสังคม และผู้นำขององค์กรในหลายด้าน โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการปฏิรูปประเทศ ปลัดกระทรวง และเลขาธิการของสำนักต่าง ๆ ที่ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับโทรคมนาคมและเทคโลยีสารสนเทศ จนได้รับการเชิดชูเกียรติจากสมาคม/เครือข่ายสตรี

การศึกษา :

• บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Master of Business Administration, UNIVERSITY OF BRIDGEPORT, USA
• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหน่ง/ความรับผิดชอบในอดีตและปัจจุบัน :

• ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
• ผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
• เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
• ประธานคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์ดิจิทัลของตลาดทุน
หัวหน้า/รองหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมระหว่างประเทศ องค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Asia-Pacific Telecommunity: APT)
• หัวหน้าคณะผู้แทนไทย การประชุมรัฐมนตรีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของภูมิภาคสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union: ITU)
• หัวหน้าคณะผู้แทนไทย การประชุมสภาบริหารของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (2015)
• รองหัวหน้าคณะผู้แทนไทย การประชุมใหญ่ผู้แทนผู้มีอำนาจเต็ม (2014)
• หัวหน้าคณะผู้แทนไทย การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 15 และสมัยพิเศษ
• หัวหน้าคณะผู้แทนไทย การประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้ TELSOM
• หัวหน้าคณะผู้แทนไทย การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคด้านโทรคมนาคมและสารสนเทศ
• ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานโครงการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ทั่วราชอาณาจักรของกรมสรรพากร
• ฝ่ายบริหารจัดการการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ราชพัสดุทั่วราชอาณาจักรของกรมธนารักษ์
• ฝ่ายเลขานุการการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฉบับที่ 2 ของประเทศไทย
• อาจารย์พิเศษ/ผู้ร่วมพัฒนาหลักสูตร วิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยมหิดล
• ผู้ผลิตหลักสูตรร่วมวิชา “ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บภาษี” มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านอื่น (การบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ) ในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

นายอนุสิษฐ คุณากร – กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านอื่น (การรักษาผลประโยชน์ของชาติ)

อนุสิษฐ คุณากร อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด้านการกำหนดและขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ความมั่นคง การจัดทำแผนและฝึกซ้อมบริหารวิกฤติการระดับชาติ และงานความร่วมมือระหว่างประเทศและการยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง

การศึกษา :

• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• รัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง/ความรับผิดชอบในอดีตและปัจจุบัน:

• อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านอื่น (การรักษาผลประโยชน์ของชาติ) ในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

PDPA Thailand ขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก :

https://www.isranews.org/content-page/item/1110-q-q-qq.html
https://mgronline.com/local/detail/9590000018612
https://www.niets.or.th/th/content/view/18349?fbclid=IwAR3YDI4F4-qLRSDtgGD2_z-pUeb3xB4ydxiR92IMZlv13TwsVaBlFxv39cc
https://www.rama.mahidol.ac.th/th/node/130
https://www.rama.mahidol.ac.th/th/awards/national/21052020-1412-th
https://www.labai.or.th/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2/
https://www.senate.go.th/view/141/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/TH-TH/?cid=1842&ctype=1&scid=1943
https://research.ku.ac.th/forest/Person.aspx?id=290015
https://www.law.cmu.ac.th/site/personnel/?action=profile&p=teacher&id=UA22
https://www.law.cmu.ac.th/site/teaching-staff/
https://www.isranews.org/article/isranews/90606-PDPAA.html?fbclid=IwAR1y1T5D57EgKYcnBxkuEcCHzHfXSUUrgMYFkRY5ua6ar5VCd_K1EwSkuOQ
https://www.law.chula.ac.th/profile/717/
http://general.crru.ac.th/caad_crru/caad/academic/person_detail/17
https://science.mahidol.ac.th/sc-alumni/Prasit.pdf
http://person.ddc.moph.go.th/hrd/images/DATA/CV/prasit.pdf
https://www.si.mahidol.ac.th/th/executive.asp
https://www.sec.or.th/th/pages/aboutus/sec_ruenvadee.aspx
https://dad.co.th/personal-5.php
https://hris.parliament.go.th/ss_detail.php?ssp_id=20334&lang=th
https://www.sanook.com/money/189425/

Share :