ประกาศคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ 2 ชุดแรก พร้อมตัดสินโทษปกครองหากละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลตาม PDPA

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : PDPA Thailand

ประกาศคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ 2 ชุดแรก พร้อมตัดสินโทษปกครองหากละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลตาม PDPA

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : PDPA Thailand

หลังจากมีการแต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ คณะกรรมการกำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งมีหน้าที่แตกต่างกัน โดยคณะกรรมการต่างอยู่ภายใต้อำนาจของกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) อ่านบทความ อำนาจและหน้าที่ของทั้งสองคณะกรรมการ

ในคราวประกาศเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ได้มีผลสรุปการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 2 ชุด ได้แก่คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงิน และเศรษฐกิจ และ คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล และอื่น ๆ
สคส.สามารถแต่งตั้งได้หลายชุดตามความเหมาะสม โดยผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจำนวนทั้งหมด 7 ตำแหน่ง แบ่งออกเป็น ประธานกรรมการผู้เชี่ยวชาญ 1 ตำแหน่ง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำด้านต่าง ๆ อีก 6 ตำแหน่ง

คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงิน และเศรษฐกิจ ดังรายนามต่อไปนี้

• นางฤชุกร สิริโยธิน – ประธานกรรมการผู้เชี่ยวชาญ (ด้านสถาบันการเงิน)

เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน โดยเป็นอดีตรองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึงยังมีการดำรงตำแหน่งกรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กรรมการ องค์การสวนพฤกศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ และกรรมการ บริษัทเอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) จนถึงปัจจุบัน

 

• นายกำพล ศรธนะรัตน์ – กรรมการผู้เชี่ยวชาญ (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร)

ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์

 

• นายศุภวัชร์ มาลานนท์ – กรรมการผู้เชี่ยวชาญ (ด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)

ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 2558 – 22 ก.ค. 2562 และเป็นอาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ปรึกษาด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPC) ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจตอบข้อหารือและให้คำแนะนำหน่วยงานของรัฐเพื่อรองรับการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกรรมการกฎหมายสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

• รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา – กรรมการผู้เชี่ยวชาญ (ด้านกฎหมายปกครอง )

รองศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (ภาคนอกเวลาราชการ) คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

• นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย – กรรมการผู้เชี่ยวชาญ (ด้านธุรกิจหลักทรัพย์)

ปัจจุบันเป็นประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ,อนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, กรรมการ บริษัท เอสเอส แฟมิลี่ โฮลดิ้ง จำกัด ,กรรมการผู้อำนวยการ และกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
รวมถึงเป็น กรรมการ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

 

• นายกิตติ ผาสุขดี – กรรมการผู้เชี่ยวชาญ (ด้านธุรกิจประกันภัย)

ที่ปรึกษาด้านกฎหมายสมาคมประกันชีวิตไทย และผู้แทนบริษัทประกันชีวิต อดีตเคยเป็นกรรมการบริหาร สมาคมประกันชีวิตไทย

 

• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพันธ์พงษ์ ขำอ่อน กรรมการผู้เชี่ยวชาญ (ด้านอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์)

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และประธานสถาบันวิชาการนโยบายกิจการสาธารณะกับธุรกิจและการกำกับดูแล (Academy of Public Enterprise Policy, Business and Regulation – APaR) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงิน และเศรษฐกิจ มีหน้าที่และอำนาจความรับผิดชอบดังนี้

1. พิจารณาเรื่องร้องเรียนตามพระราชบัญญัติฯ เกี่ยวกับกิจการด้านการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย

2. ตรวจสอบการกระทำใดๆ ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

3. ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัติฯ กำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญหรือตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมอบหมาย

 

คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล และอื่นๆ ดังรายนามต่อไปนี้

• พลเอก ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ – ประธานกรรมการผู้เชี่ยวชาญ (ด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม)

ประธานกรรมการมูลนิธิวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นผู้ช่วยเลขาธิการและกรรมการมูลนิธิรักเมืองไทย อดีตดำรงดำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.)

 

• นายศักดิ์ เสกขุนทด – กรรมการผู้เชี่ยวชาญ (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ด้าน Digital Transformation สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)กรรมการในคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการระบบการชาระเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบกลางและฐานข้อมูลกฎหมายของประเทศ ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นายกสมาคม Cloud Security Alliance (Thailand Chapter)

 

• นายไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ – กรรมการผู้เชี่ยวชาญ (ด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนส่วนบุคคล)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางกฎหมาย คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่ปรึกษาทางกฏหมาย สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย นักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญกฎหมายอิเล็กทรอนิกส์ ที่ปรึกษากฎหมายสมาคมผู้สื่อข่าวออนไลน์

 

• นายจุมพล นิติธรางกูร – กรรมการผู้เชี่ยวชาญ (ด้านกฎหมายปกครอง)

ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนากฎหมาย กองพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด

 

• นายสมณ์ พรหมรส – กรรมการผู้เชี่ยวชาญ (ด้านคุ้มครองสิทธิของประชาชน)

อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่ 3) อนุกรรมาธิการ ในคณะอนุกรรมาธิการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

 

• นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี – กรรมการผู้เชี่ยวชาญ (ด้านสื่อสารมวลชน)

ผู้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และเป็นประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติคนแรก จากเครือหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

 

• นายชัยวัธ มะระพฤกษ์วรรณ กรรมการผู้เชี่ยวชาญ (ด้านธุรกิจเอกชนหรือกฎหมายธุรกิจ)

รองประธานหอการค้าไทย กรรมการสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหอการค้า นอกจากนั้นยังเป็นหุ้นส่วนของสำนักงานทนายความ ชัยวัธ-บัณฑูรย์ จำกัด ที่เปิดทำการมากว่า 40 ปี

 

คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล และอื่นๆ มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาเรื่องร้องเรียนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เกี่ยวกับกิจการด้านการสื่อสาร โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ และดิจิทัล หรือด้านอื่นที่มิได้กำหนดให้อยู่ในหน้าที่ และอำนาจของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญคณะใดเป็นการเฉพาะ

2. ตรวจสอบการกระทำใด ๆ ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้ประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกบ้างหรือผู้รับจ้างของผู้ควบคุม ส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เวลา ความเสียหาย ของข้อมูลส่วนบุคคล

3. ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญหรือตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มอบหมาย

หลังจากประกาศคณะกรรมการหลายชุด ภายใต้พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือกฏหมาย PDPA ผลักดันให้ PDPA ถูกบังคับใช้อย่างแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ดังนั้นหน่วยงานที่ถือเป็น Data Controller และ data processor จึงควรให้ความจิงจังกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม ยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องสร้างความชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นรูปธรรม เช่น การออกกฎหมายลูกฉบับอื่น ๆ และประกาศจากคณะกรรมการที่เราต้องติดตามต่อไป

Reference:
https://www.isranews.org/content-page/item/42778-presscouncil_42778.html
https://www.naewna.com/politic/452521
https://www.opdc.go.th/content/NzAzNw
https://www.businesstoday.co/tag/ไพบูลย์-อมรภิญโญเกียรติ/
https://www.nectec.or.th/ace2016/speaker-lineup/sak-sekkhuntod/index.html
https://www.rsdffoundation.org/2021/05/18/พลเอก-ดร-ภุชพงศ์-พงษ์ศิร/
http://www.asiahotel.co.th/asia-invest/board_of_directors/นางฤชุกร-สิริโยธิน/?lang=th
https://data.go.th/blog/dg-awards-2020-sec
https://law.psu.ac.th/index.php/about/personnel/dean.html
https://www.chiangmainews.co.th/social/1932506/
https://www.tlaa.org/download/file/f1ce4d08.pdf
https://law.utcc.ac.th/การคุ้มครองข้อมูลส่วนบ/
https://old.btfp.nbtc.go.th/about/board-management/35
https://www.parliament.go.th/ewtcommittee/ewt/25act_commercial/committee_list.php
https://prachatai.com/activity/2011/08/36601
https://www.utcc.ac.th/dt_team_category/council/page/2/
https://opencorporates.com/companies/th/0105523015953

Share :