การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : suwatthana24

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : suwatthana24

ผู้แต่ง: สุขวสา ถมังรักษ์สัตว์

สถาบัน: มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ปี: 2562

 

บทคัดย่อ: การวิจัยนี้ศึกษามาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการคุ้มครองครองเด็กและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพ.ศ.2546 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540 และร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ. …. โดยศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ ปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายกลางในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นร่างพระราชบัญญัติคุ้มรองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ. …. อยู่ระหว่างการพิจารณาและร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวก็มิได้คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กเป็นการเฉพาะ โดยที่ผู้ประกอบการไม่จำต้องขอรับความยินยอมของผู้ปกครองก่อนการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก และแม้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพ.ศ.2546 จะกล่าวถึงการคุ้มครองข้อมูลของเด็กบางส่วนแต่ก็ยังไม่ครอบคลุมถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กที่จะต้องได้รับการดูแลและคุ้มครองเป็นพิเศษแตกต่างจากบุคคลทั่วไป

Link เนื้อหา: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jkbu/article/view/192605

Link file: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jkbu/article/view/192605/134674

บริการของเรา

PDPA Consultant

บริการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย การบริหารจัดการ กระบวนการทำงาน และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยผู้เชี่ยวชาญ

PDPA Audit

ให้คำปรึกษา ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตรวจสอบการทำงาน กระบวนการบริหาร การจัดการ รวมถึงอบรมบุคลากรภายในองค์กรอย่างครบวงจร

DPO Services

บริการด้านเจ้าหน้าคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ DPO แก่คณะทำงานผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (DC) หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (DP) รวมถึงพนักงานภายในองค์กร

PDPA E-learning

หลักสูตรออนไลน์ที่ออกแบบเนื้อหาความรู้ด้าน PDPA อย่างครบถ้วนและครอบคลุม เข้าใจง่ายช่วยให้องค์กรเข้าใจPDPA อย่างง่ายดาย สะดวกประหยัดเวลา

PDPA Public Training

จัดอบรมและ Workshop กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเจาะลึก ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในดำเนินงานภายใต้กฎหมายได้อย่างถูกต้อง

PDPA Inhouse Training

บริการอบรมภายในด้วยหลักสูตรบรรยาย และ workshop ที่ออกแบบเฉพาะองค์กรของคุณ โดยผู้เชี่ยวชาญจาก สถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล

บทความที่เกี่ยวข้อง