พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562:ความตระหนักและแนวทางการดำเนินงานของสถานศึกษา

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : suwatthana24

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562:ความตระหนักและแนวทางการดำเนินงานของสถานศึกษา

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : suwatthana24

ผู้แต่ง: กิตติมา สาธุวงษ์

สถาบัน: วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร

ปี: 2564

 

บทคัดย่อ:  พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จะมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ในมิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยสถานศึกษาเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ สถานศึกษามีภารกิจและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลจำนวนมาก โดยเฉพาะข้อมูลของผู้เรียน จึงมีความเสี่ยงต่อการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลและมีความผิดตามกฎหมายนี้ได้ จำเป็นที่สถานศึกษาและบุคลากรทุกระดับจะต้องมีความตระหนักและเข้าใจถึงหลักการพื้นฐานของความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และสาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ เพื่อป้องกันปัญหาการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลและเป็นการส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษาให้เป็นไปตามหลักการสากลและกฎหมายด้านความปลอดภัยของข้อมูลต่อไป

Link เนื้อหา: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nmdjournal/article/view/251136

Link file: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nmdjournal/article/view/251136/169876

Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง

หลักการประมวลผล “ประวัติอาชญากรรม” ถูกหลัก ปลอดภัย ไม่ละเมิด PDPA