ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเครือข่ายสังคมออนไลน์: ศึกษากรณีผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหลายราย

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : suwatthana24

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเครือข่ายสังคมออนไลน์: ศึกษากรณีผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหลายราย

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : suwatthana24

ผู้แต่ง: ปัทมา มัญชุนากร

สถาบัน: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปี: 2565

 

บทคัดย่อ: การพัฒนาทางเทคโนโลยีและสังคมของเครือข่ายสังคมออนไลน์ ทำให้การนำกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้ในทางปฏิบัติมีความยากมากยิ่งขึ้น จากการวิจัยพบปัญหาสำคัญ 2 ประการ ได้แก่ (1) ปัญหาเรื่องความสับสนในการกำหนดฐานะของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และ (2) ปัญหาเรื่องความไม่ครอบคลุมของบทบัญญัติ กรณีที่มีผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหลายรายในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องกำหนดแนวทางปฏิบัติในการตีความนิยามผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และการเพิ่มเติมบทบัญญัติในกรณีของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลร่วมเพื่อให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหลายรายปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดได้อย่างถูกต้องและเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการคุ้มครองสิทธิของตนอย่างสมบูรณ์

Link เนื้อหา: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/RJPJ/article/view/257343

Link file: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/RJPJ/article/view/257343/175325

Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง

PDPA Thailand เตือนภัย LINE OA ปลอม อ้างเป็นหน่วยงานรัฐ ขอข้อมูลลูกค้า