หลักสูตร “การจัดการความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและการจัดการความปลอดภัยทางไซเบอร์ภาคปฏิบัติ”
(DATA  Security and DATA Cybersecurity Management)

เนื้อหา

 • หลักการการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล (DATA  Security Management)
 • ความรู้เบื้องต้นการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
 • ความเข้าใจในเทคโนโลยีที่แตกต่างของการจัดการ Data Security
 • มาตราการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามประกาศราชการ
 • หลักการการจัดการความปลอดภัยทางไซเบอร์ (DATA Cybersecurity Management)
 • พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560
 • พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562

วิทยากร

 1. รศ.ดร.สมชาย นำประเสริฐชัย อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 2. อาจารย์ไผท โฆษจันทร ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ดีบีซี กรุ๊ป จำกัด 
 3. อาจารย์สันต์ภพ พรวัฒนะกิจ ทนายความหุ้นส่วนและผู้บริหาร (Managing Partner) บริษัท ดีบีซี กรุ๊ป จำกัด 
 4. อาจารย์ทรงพล หนูบ้านเกาะ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริหารโครงการ บริษัท ดีบีซี กรุ๊ป จำกัด  
 5. อาจารย์อดิเรก  ขาวเวียง ที่ปรึกษาและผู้สอบทานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท ดีบีซี กรุ๊ป จำกัด  

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ :

 • เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Data Protection Specialist :  Training Series Program” (DPS) หรือ “ผู้เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” *เฉพาะหลักสูตร
 • รายวิชาการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning) หลักสูตร “PDPA in Action e-Learning Fundamental of Personal Data Protection (PDPA)” หรือ “พื้นฐานกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”  บรรยายโดย อาจารย์สุกฤษ โกยอัครเดช ผู้เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจาก PDPA Thailand ผ่านระบบ e-Learning  จำนวน 1 User =  1 รหัสผู้เรียน เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ภายในระยะเวลา 3 เดือน 
 • การทดสอบเพื่อรับวุฒิบัตรรับรองคุณวุฒิ (Certificate) หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Data Protection Specialist :  Training Series Program” (DPS) หรือ “ผู้เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” จาก PDPA Thailand และสถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI) ภายใต้การบริหารงานโดย บริษัท ดีบีซี กรุ๊ป จำกัด (DBC Group) *เฉพาะแต่ละหลักสูตร เมื่อเรียนครบและสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดเท่านั้น

รับสมัคร :

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ อบรมวันที่ 4 เมษายน 2567

เรียนรู้ แลกเปลี่ยน กรณีศึกษา และฝึกปฏิบัติเจาะลึกในห้องเรียน 1 วัน (8 ชั่วโมง) *เฉพาะหลักสูตร

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

ค่าอบรมหลักสูตรละ 10,000 บาท / 1 ท่าน (รับจำนวนจำกัด 30 ท่านต่อรุ่น) 

เงื่อนไข : 

 • ราคารวมเอกสารประกอบการอบรม, กระเป๋า, อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวันตลอดหลักสูตรฯ
 • ราคายังไม่รวม Vat7%

สนใจสอบถามเพิ่มเติม :