รศ.ดร.สมชาย นำประเสริฐชัย

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Certified

ICDL Data Protection, Train the trainer By DDTI

ประวัติการศึกษา

•2547 Ph.D. (Management of Technology) Asian Institute of Technology (AIT)

•2540 M.Eng (Information Science) Utsunomiya University, Japan

•2534 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตำแหน่งและความรับผิดชอบปัจจุบัน

• กรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสมาคมผู้ตรวจสอบและให้คำปรึกษาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทย (TPDPA)

ประวัติการทำงาน

• 2558 รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• 2557-2558 รองผู้อำนวยการ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• 2555-2557 รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ (3) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• 2551-2555 รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ (2) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• 2549-ปัจจุบัน Ad-hoc reviewer วารสารนานาชาติ IJTM, IJPE, IMPP, Technovation, IEEE Transactions on
Engineering Management, Asian Research Policy เป็นต้น
• 2548-2551 รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ (1) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• 2540-2542 หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรม เกษตรศาสตร์-ไอบีเอ็ม เอไอเอ็กซ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตร

เริ่มต้น 3,000 บาท
หลักสูตรสร้างความเข้าใจและความตระหนักรู้ของการปกป้องสิทธิข้อมูลส่วนบุคคล และการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงขององค์กรที่จำเป็นในการสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้แก่สินทรัพย์ด้านข้อมูล แนะปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามการบังคับใช้กฎหมายของ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล