หลักสูตร “การจัดทำสัญญาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (DPA) ข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล (DSA) และการส่งหรือโอนข้อมูลไปต่างประเทศ ให้สอดดคล้องกับมาตรา 28 และ 29 (CBR) ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาคปฏิบัติ”

เนื้อหา

  • สัญญาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processing Agreement (DPA) and Data Sharing Agreement (DSA) Training)
   • ใครคือผู้ควบคุมและใครคือผู้ประมวล (Who is a Data Controller, and who is a Processor?)
   • DPA / DSA คืออะไร ทำไมต้องมี กฎหมายเขียนอย่างไร?
   • รูปแบบ DPA / DSA อยู่ในสัญญาหลัก หรือแยกข้อดี / ข้อเสีย (Clauses built – pros and cons)
   • กรณีศึกษา (Case Studies)
   • สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
  • การส่งหรือโอนข้อมูลไปต่างประเทศ (Cross Border Rules)
   • นิยามการส่งหรือโอนข้อมูล, นิยามผู้ส่งโอนข้อมูลส่วนบุคคล, นิยามผู้รับข้อมูลส่วนบุคคล
   • การส่งหรือโอนข้อมูลไปต่างประเทศด้วยวิธี Adequacy Decisions, Whitelist
   • การส่งหรือโอนข้อมูลไปต่างประเทศด้วยวิธี Derogations for Specific Situations
   • การส่งหรือโอนข้อมูลไปต่างประเทศด้วยวิธีกฎระเบียบเครือกิจการ หรือเครือธุรกิจเดียวกัน (Binding Corporate Rules)
   • การส่งหรือโอนข้อมูลไปต่างประเทศด้วยมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสม (Appropriate

  Safeguards)

วิทยากร

 1. อาจารย์สันต์ภพ พรวัฒนะกิจ ทนายความหุ้นส่วนและผู้บริหาร (Managing Partner) บริษัท ดีบีซี กรุ๊ป จำกัด 
 2. อาจารย์ณัฏฐ์ ธนวนกุล  ที่ปรึกษาและวิทยากร สถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI) 
 3. อาจารย์ชไมพร วุฒิมานพ ที่ปรึกษาและผู้สอบทานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท ดีบีซี กรุ๊ป จำกัด 
 4. อาจารย์วิวัฒน์  กอสัมพันธ์ ที่ปรึกษาและผู้สอบทานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท ดีบีซี กรุ๊ป จำกัด 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ :

 • เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Data Protection Specialist :  Training Series Program” (DPS) หรือ “ผู้เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” *เฉพาะหลักสูตร
 • รายวิชาการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning) หลักสูตร “PDPA in Action e-Learning Fundamental of Personal Data Protection (PDPA)” หรือ “พื้นฐานกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”  บรรยายโดย อาจารย์สุกฤษ โกยอัครเดช ผู้เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจาก PDPA Thailand ผ่านระบบ e-Learning  จำนวน 1 User =  1 รหัสผู้เรียน เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ภายในระยะเวลา 3 เดือน 
 • การทดสอบเพื่อรับวุฒิบัตรรับรองคุณวุฒิ (Certificate) หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Data Protection Specialist :  Training Series Program” (DPS) หรือ “ผู้เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” จาก PDPA Thailand และสถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI) ภายใต้การบริหารงานโดย บริษัท ดีบีซี กรุ๊ป จำกัด (DBC Group) *เฉพาะแต่ละหลักสูตร เมื่อเรียนครบและสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดเท่านั้น

รับสมัคร :

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ อบรมวันที่ 5 เมษายน 2567

เรียนรู้ แลกเปลี่ยน กรณีศึกษา และฝึกปฏิบัติเจาะลึกในห้องเรียน 1 วัน (8 ชั่วโมง) *เฉพาะหลักสูตร

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

ค่าอบรมหลักสูตรละ 10,000 บาท / 1 ท่าน (รับจำนวนจำกัด 30 ท่านต่อรุ่น) 

เงื่อนไข : 

 • ราคารวมเอกสารประกอบการอบรม, กระเป๋า, อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวันตลอดหลักสูตรฯ
 • ราคายังไม่รวม Vat7%

สนใจสอบถามเพิ่มเติม :