หลักสูตร “การเขียนนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการเขียนประกาศความเป็นส่วนตัวให้ถูกกฎหมาย PDPA ภาคปฏิบัติ”

เนื้อหา

 • ฐานประมวลผลข้อมูลตามกฎหมายและสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 • การเขียนนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policies)
  • ความสำคัญของนโยบายและองค์ประกอบ
  • การสื่อสารภายในองค์กรและการสร้างความตระหนักรู้ให้แก่พนักงาน
  • การออกแบบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับพนักงาน
  • นโยบายการคัดเลือกคู่ค้า
  • นโยบายการเก็บรักษาและการทำลายข้อมูลส่วนบุคคล
 • การเขียนประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notices) 
  • ความสำคัญของประกาศความเป็นส่วนตัวและองค์ประกอบ
  • การออกแบบประกาศความเป็นส่วนตัว 
  • ข้อควรพึงระวัง
 • การแจ้งนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการเขียนประกาศความเป็นส่วนตัวให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ
 • การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการเขียนประกาศความเป็นส่วนตัว
 •  

วิทยากร

 1. อาจารย์มยุรี ชวนชม ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านกฎหมายแรงงาน บริษัท ดีบีซี กรุ๊ป จำกัด 
 2. อาจารย์สันต์ภพ พรวัฒนะกิจ ทนายความหุ้นส่วนและผู้บริหาร (Managing Partner) บริษัท ดีบีซี กรุ๊ป จำกัด 
 3. อาจารย์ณัฏฐ์ ธนวนกุล  ที่ปรึกษาและวิทยากร สถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI) 
 4. อาจารย์วิวัฒน์  กอสัมพันธ์ ที่ปรึกษาและผู้สอบทานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท ดีบีซี กรุ๊ป จำกัด 
 5.  

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ :

 • เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Data Protection Specialist :  Training Series Program” (DPS) หรือ “ผู้เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” *เฉพาะหลักสูตร
 • รายวิชาการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning) หลักสูตร “PDPA in Action e-Learning Fundamental of Personal Data Protection (PDPA)” หรือ “พื้นฐานกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”  บรรยายโดย อาจารย์สุกฤษ โกยอัครเดช ผู้เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจาก PDPA Thailand ผ่านระบบ e-Learning  จำนวน 1 User =  1 รหัสผู้เรียน เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ภายในระยะเวลา 3 เดือน 
 • การทดสอบเพื่อรับวุฒิบัตรรับรองคุณวุฒิ (Certificate) หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Data Protection Specialist :  Training Series Program” (DPS) หรือ “ผู้เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” จาก PDPA Thailand และสถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI) ภายใต้การบริหารงานโดย บริษัท ดีบีซี กรุ๊ป จำกัด (DBC Group) *เฉพาะแต่ละหลักสูตร เมื่อเรียนครบและสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดเท่านั้น

รับสมัคร :

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ อบรมวันที่ 20 มีนาคม 2567

เรียนรู้ แลกเปลี่ยน กรณีศึกษา และฝึกปฏิบัติเจาะลึกในห้องเรียน 1 วัน (8 ชั่วโมง) *เฉพาะหลักสูตร

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

ค่าอบรมหลักสูตรละ 10,000 บาท / 1 ท่าน (รับจำนวนจำกัด 30 ท่านต่อรุ่น) 

เงื่อนไข : 

 • ราคารวมเอกสารประกอบการอบรม, กระเป๋า, อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวันตลอดหลักสูตรฯ
 • ราคายังไม่รวม Vat7%

สนใจสอบถามเพิ่มเติม :