อภิธานศัพท์ - การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ภาษาไทย (หมวด ก)

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป การขอความยินยอม การเข้ารหัสข้อมูล การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การตลาดทางตรง การถอนความยินยอม การทำการตลาดส่วนบุคคล

การทำข้อมูลให้เป็นนิรนาม การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล การประเมินผลกระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคล การแฝงข้อมูล

การระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล กิจการขนาดเล็ก การลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล