อภิธานศัพท์ - การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ภาษาไทย (หมวด ข)

ข้อมูลชีวภาพ ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลอ่อนไหว