โครงสร้าง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานราชการ ควรรู้ !

ในปัจจุบันนี้ในหน่วยงานราชการต่างๆ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารมากมายทั้งรูปแบบออนไลน์ และประกาศตามสื่อต่างๆ โดยมีการประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ประชาชนทราบ เป็นประโยชน์ และประชาชนสามารถทราบสิทธิของตนเอง รวมถึงการที่ประชาชนจะได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง สามารถอ่าน พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ฉบับเต็มได้ที่นี่ คลิก โดยเหตุผลในการ ตรา พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานราชการ คือการกำหนดให้หน่วยงานราชการรับรองสิทธิที่จะได้รู้ของประชาชน ให้หน่วยงานราชการคุ้มครองข่าวสารบางประเภท รวมถึงกำหนดให้หน่วยงานราชการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล ประโยชน์ของ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานราชการ : ประชาชนสามารถขอข้อมูลกับหน่วยงานราชการได้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อหน่วยงานราชการ พัฒนาระบบการเมืองและระบบราชการ พิทักษ์สิทธิของประชาชน   สิทธิของประชาชนที่สามารถขอใช้สิทธิได้จากทางหน่วยงานรัฐมีทั้งหมด  6 สิทธิ ดังนี้ เข้าตรวจดู คือ ข้อมูลข่าวสารบางประเภทที่ประชาชนจะระบุไว้ว่าสามารถให้เข้าดูได้อย่างสะดวก โดยไม่ต้องร้องขอ หรือ จะขอสำเนาหรือรับรองสำเนาไว้ก็ได้ ยื่นขอดู คือ ถ้าต้องการรู้ทำการขอดูข่าวสารที่อยากรับรู้ ต้องได้รับการอนุญาตโดยที่จะมีเวลาระยะกำหนดไว้ ขอดูตัวเอง คือ ข้อมูลของตัวเองที่ทางรัฐได้เก็บไว้ หรือ ขอแก้ไขข้อมูลของตัวเองก็ได้ และ ขอแก้ไขแทนผู้ตายได้และผู้เยาว์ ห้ามนำไปใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ ข้อมูลบางอย่างหน่วยงานที่ไปเก็บมาจากประชาชน ต้องเอาใช้ตามวัตถุประสงค์เท่านั้น และ […]

Data Protection ‘by design’ and ‘by default’ คืออะไร ทำไมนักการตลาด นักวางแผนธุรกิจต้องรู้ ?

Data Protection+คือ

General Data Protection Regulation หรือ GDPR เป็นกฎหมายของสหภาพยุโรปว่าด้วยมาตรการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล โดยข้อมูลส่วนบุคคลตามนิยามของ GDPR คือ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงข้อมูลที่นำมารวมกันแล้วสามารถใช้ระบุอัตลักษณ์ของบุคคลได้ เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ อีเมล หมายเลขบัตรประจำตัว IP Address แนวคิดพื้นฐานของ Data protection ‘by design’ and ‘by default’ มีการใช้อยู่ในกระบวนการทางวิศวกรรมบางสาขา แต่จะรู้จักกันในชื่อ Privacy by Design (PbD) และได้ถูกนำมาใช้อย่างหลากหลายหลังการบังคับใช้กฎหมาย GDPR เนื่องจากมีการกำหนดไว้ชัดใน Articles 25 (1) และ (2) จึงถือได้ว่าไม่ใช่เรื่องใหม่มากนัก และเนื่องจากการกำหนดถึง Data protection ‘by design’ and ‘by default’ ไว้ชัดใน GDPR ทำให้ ประเทศไทยได้กำหนดไว้ในเรื่องดังกล่าวด้วยเนื่องจากการที่นำกฎหมาย GDPR […]