เมื่อการท่องเที่ยวกลับมาคึกคัก ธุรกิจการท่องเที่ยว และโรงแรมต้องรับมือกับการบังคับใช้ PDPA อย่างไร ?

PDPA โรงแรม

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ สถานการณ์โควิด ได้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมในทุกภาคส่วนของประเทศไทย และเศรษฐกิจทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจการท่องเที่ยว อันจะเห็นได้จากสถิติจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงซึ่งธุรกิจท่องเที่ยวนั้นถือว่าเป็นอุตสาหกรรมสำคัญหลักที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทย *ที่มา https://www.ttbbank.com/th/newsroom/detail/travel-thailand-after-unlocking ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิดมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งหมายความว่าจำนวนคนที่เข้ามาท่องเที่ยวก็จะมีมากขึ้นจากต่างประเทศ และในขณะเดียวกันเมื่อไม่นานมานี้ กฎหมายคุ้มครองข้อมูล (Personal Data Protection Act : PDPA)ได้มีการประกาศใช้เต็มรูปแบบแล้วเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 รวมถึงกฎหมายฉบับรองที่ทยอยประกาศออกมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้ PDPA ได้เข้าไปมีบทบาทกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างมาก เนื่องจากกิจกรรมในอุตสาหกรรมมีการเก็บข้อมูลของบุคคลจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่ได้มีจากการลงทะเบียน หรือการจองที่พัก การจองทัวร์ การจัดนิทรรศการ เป็นต้น ภาคการท่องเที่ยวส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการโรงแรมและที่พักนั้น การที่เราจะสามารถปฏิบัติตาม PDPA ได้ครอบคลุมนั้น เราต้องเริ่มพิจารณาถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นก่อนว่ามีอะไรบ้าง เพื่อที่เราจะได้ทราบว่ามีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไรบ้าง โดยสามารถดูได้จากวงจรชีวิตของข้อมูล (Data life cycle) ของธุรกิจโรงแรมและที่พัก เริ่มตั้งแต่ การเก็บรวบรวม เก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย ตลอดจนไปถึงการทำลายข้อมูล โดยมีขั้นตอนรายละเอียดดังต่อไปนี้ ขั้นตอนลูกค้าค้นหาที่พัก: เปรียบเทียบราคา และลูกค้าสนใจและตัดสินใจจองห้องพัก ซึ่งมีทั้งการจองห้องพักตรงกับโรงแรม ทางเว็บไซต์ โทรศัพท์ อีเมล […]