รู้หรือไม่ Data Governance ทำให้การดำเนินงานของ PDPA ง่ายขึ้น

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : ชไมพร วุฒิมานพ

รู้หรือไม่ Data Governance ทำให้การดำเนินงานของ PDPA ง่ายขึ้น

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : ชไมพร วุฒิมานพ

     ข้อมูลเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของหน่วยงาน เพื่อนําไปสู่เป้าหมายที่กําหนดไว้ ทั้งยังเป็นหนึ่งในทรัพย์สินที่สําคัญที่องค์กรต้องให้ความสำคัญ การจัดเก็บและควบคุมไม่ให้เกิดการใช้ข้อมูลอย่างไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่องค์กรจะต้องดำเนินการ โดยการจัดให้มีการกำกับดูแลข้อมูลภายในองค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งเป็นการดำเนินการให้ข้อมูลมีความพร้อมใช้งาน ความสมบูรณ์ และความปลอดภัย ยิ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลองค์กรยิ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการที่จะต้องจัดการให้มีความพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจากในปัจจุบันนี้การเก็บข้อมูลของแต่ละองค์กรมีเป็นจำนวนมาก ซึ่งข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้นั้นอาจนำมาใช้หรือไม่นำมาใช้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่แท้จริงได้ อีกทั้งปัจจุบันมีการล่วงละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจำนวนมากจนสร้างความเดือดร้อนรำคาญหรือความเสียหาย ให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้การเก็บรวบรวม เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอันเป็นการล่วงละเมิดดังกล่าว ความเสียหายต่อเศรษฐกิจโดยรวม ทำได้โดยง่าย สะดวก ละรวกดเร็ว ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจโดยรวม ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้ความสำคัญในการจัดการข้อมูลและสร้างมาตราการในการคุ้มคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไปพร้อม ๆ กัน

     Data Governance หรือธรรมภิบาลข้อมูล คือ การกําหนดสิทธิในการตัดสินใจและความรับผิดชอบ ในการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการจัดทํา การใช้งาน และ การบริหารจัดการข้อมูล รวมถึงกระบวนการที่กําหนดบทบาท นโยบาย และมาตรฐาน ที่ช่วยสนับสนุนให้การ ดําเนินงานเกี่ยวกับข้อมูลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลให้หน่วยงานหรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถบรรลุเป้าหมายได้ ในการจัดทำ Data Governance หรือธรรมาภิบาลข้อมูลขององค์นั้น ได้มีการกำหนดองค์ประกอบหลักสำคัญของการจัดการข้อมูลที่ดี โดยหน่วยงาน Intra-governmental Group on Geographic Information (IGGI, 2005) ซึ่งต้องประกอบไปด้วย

1) มีความมั่นคงปลอดภัยและรักษาความเป็นส่วนบุคคลโดยมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และความเป็นส่วนบุคคล

2)มีมาตรการควบคุมและจัดการระบบบริหารและกระบวนการจัดการข้อมูลหรือวงจรชีวิตของข้อมูล

3) มีนโยบายการใช้ข้อมูลที่ชัดเจน

4) มีการกําหนดบทบาทหน้าที่ของเจ้าของข้อมูล

5) ข้อมูลมี Meta Data

6) ข้อมูลมีคุณภาพ 

     ดังนั้นการจัดทำ Data Governance จึงเป็นเรื่องที่องค์กรต้องให้ความสำคัญ เพื่อเป็นการกำหนดถึงสิทธิ หน้าและนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อมูลทุกประเภทที่อยู่ภายใต้การควบคุมและการดำเนินงานขององค์กร และครอบคลุมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กรเช่นเดียวกัน เมื่อมีการดำเนินการเกี่ยวกับ Data Governance ในองค์แล้วนั้นจะทำให้การดำเนินการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA สามารถทำได้ง่ายขึ้น เนื่องจาก Data Governance เป็นการจัดระเบียบและกำกับการใช้ข้อมูลในองค์กร เมื่อข้อมูลต่าง ๆ ถูกกำกับดูแลแล้วนั้น จะทำให้ทราบว่าข้อมูลเหล่านั้นมีการเก็บรวบรวมจากแหล่งใด ข้อมูลนั้นมีคุณภาพหรือไม่ และมีวิธีการเก็บและทำลายอย่างไร ซึ่งการดำเนินเนิการดังกล่าวมีลักษณะที่ใกล้เคียงกับการทำ PDPA คือ

     การดำเนินงานของ PDPA จะเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตลอดจนการทำลายข้อมูลส่วนบุคคล กล่าวคือ PDPA กำหนดให้ต้องแจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบก่อนหรือขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้ง ถึงการนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หรือเปิดเผย โดยการแจ้งดังกล่าวองค์กรต้องมีการจัดทำประกาศความเป็นส่วนตัวในการแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบว่าจะมีข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่มีการเก็บรวบรวม และข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด รวมทั้งมีข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจำเป็นต้องให้ข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามสัญญา ข้อมูลของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้น และสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่พึงมีต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อมีการแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบแล้วนั้น ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องพิจารณาว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บมานั้นจำเป็นต้องขอความยินยอมหรือไม่ หากต้องขอความยินยอม ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องกระทำโดยชัดแจ้งเป็นหนังสือหรือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลต้องเก็บเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่จะนำมาใช้งาน เมื่อนำข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้งานแล้วผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องมีการจัดทำบันทึกรายการของกิจกรรมหารประมวลผลเพื่อแสดงให้เห็นถึงวงจรการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กร (Data Life Cycle) และหากองค์กรมีการนำข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้อย่างสม่ำเสมอจะต้องมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อควบคุมการดำเนินงานของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนดไว้  เมื่อองค์กรนำข้อูลส่วนบุคคลเหล่านั้นมาใช้สำเร็จตามวัตถุประสงค์แล้วและต้องการเก็บข้อมูลเหล่าไว้ในฐานข้อมูลขององค์กร จะต้องมีการกำหนดระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้นให้ชัดเจน และเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน เมื่อครบระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลแล้วต้องมีการข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้นมาทำลายทิ้ง โดยต้อมีวิธีการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่ครอบคลุมเพื่อไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นรั่วไหลจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ขณะที่องค์กรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตลอดจนการทำลายข้อมูลส่วนบุคคล องค์กรต้องจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล เพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลจนเป็นเหตุให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้รับความเสียหายจนกระทบสิทธิและเสรีภาพของบุคคล

     จะเห็นได้ว่าการดำเนินงานของ Data Governance และ PDPA จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันเพียงแต่ Data Governance จะเป็นจัดการข้อมูลทุกชนิดที่มีอยู่ภายในองค์กร ในการกำหนดสิทธิการเข้าถึง กำหนดมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลทุกชนิดที่อยู่ในการควบคุมของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ส่วน PDPA จะเป็นการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลเพียงอย่าง ตั้งแต่การเริ่มต้นกระบวนการจัดเก็บตลอดจนการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลล ดังนั้น องค์กรใดที่ได้มีการดำเนินการด้าน Data Governance จะทำให้การดำเนินการเกี่ยวกับ PDPA ง่ายขึ้น แต่ถ้าหากองค์กรใดยังไม่ได้ดำเนินการไม่ว่าจะเป็น Data Governance หรือ PDPA หรือดำเนินการไปแล้วเพียงบางเรื่อง และอยากดำเนินการเรื่อง แต่ไม่มีความมั่นใจว่าจะทำได้ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นั้น สามารถให้ทาง PDPA Thailand เป็นที่ปรึกษาในด้านนี้ได้

วิทยากร E-Larning-12
นางสาวชไมพร วุฒิมานพ
ที่ปรึกษากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จาก PDPA Thailand

Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง

กว่า 6 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีข่าวการหลุดรั่วของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจำนวนมาก ทั้งจากการกระทำของแฮกเกอร์ที่เข้ามาเจาะระบบ ทั้งจากการป้องกันการหลุดรั่วของข้อมูลส่วนบุคคลที่หละหลวม PDPA Thailand และวันนี้เป็นวันครบรอบ 1 นับจากวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ที่กฎหมาย PDPA มีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบ PDPA Thailand จึงรวบรวมเหตุการณ์สำคัญ ๆ ที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2561 จนถึง พ.ศ.2566 มาให้ดูกัน     เมษายน 2561 ข้อมูลลูกค้า True Move H หลุดรั่ว ฐานข้อมูลลูกค้า Truemove H ที่สมัครซื้อซิมพร้อมมือถือผ่าน iTruemart หลุดรั่วจำนวน 64,000 ราย ที่มา https://www.beartai.com/news/it-thai-news/233905   กันยายน 2563 โรงพยาบาลสระบุรี ถูกแรนซัมแวร์โจมตี “โรงพยาบาลสระบุรี” ถูกไวรัสแรนซัมแวร์ แฮกฐานข้อมูลระบบบริการผู้ป่วย ทำให้ไม่สามารถสืบค้นข้อมูลประวัติเก่าหรือให้บริการออนไลน์ได้ ที่มา https://www.sanook.com/news/8248818/   กุมภาพันธ์ 2564 ที่ว่าการอำเภอถลาง ใช้กระดาษรียูส ด้านหลังเป็นใบสำเนามรณบัตร สาวจดทะเบียนสมรส ได้ใบเสร็จพ่วงมรณบัตร สาเหตุจากการใช้กระดาษรียูสในการออกใบเสร็จ แต่เคสนี้เจ้าหน้าที่เผลอนำใบสำเนามรณบัตรมาใช้ ที่มา https://www.thairath.co.th/news/local/south/2543643   สิงหาคม 2564 Bangkok Airways ถูกแรนซัมแวร์โจมตี สายการบิน Bangkok Airways ถูกแรนซัมแวร์โจมตี คนร้ายลอบขโมยข้อมูลลูกค้าออกไปได้กว่า 100GB ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล, เพศ, สัญชาติ, หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่ และอีเมล รวมถึงข้อมูลอื่นๆ เช่น
เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวไกลไปมากทำให้การดำเนินการต่าง ๆเป็นไปอย่างสะดวกมากขึ้น ตั้งแต่การเดินทางรวมถึงกระบวนการทำงานต่าง ๆ ซึ่งหนึ่งในองค์กรที่มีการนำวิทยาการนำมาใช้ ได้แก่ สถานพยาบาลนั่นเอง ซึ่งปัจจุบันนั้นมีนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อความสะดวกสบาย เช่น ใช้หุ่นยนต์ในการส่งแฟ้มเอกสารระหว่างแผนก หรือการใช้ระบบต่างเพื่อรวบรวมข้อมูลคนไข้ไว้ที่เดียวกันเพื่อสะดวกต่อการค้นหา ซึ่งกระบวนการหนึ่งที่มีการใช้งานได้แก่ การส่งต่อรูปถ่าย ซึ่งปัจจุบันนั้นวัตถุประสงค์หลัก ๆในการส่งรูปถ่ายจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ทางการรักษาหรือติดตามอาการของผู้ป่วย ทั้งนี้ มันมีข้อสังเกตว่า ข้อมูลรูปถ่ายคนไข้เป็นข้อมูลอ่อนไหวหรือไม่ และหากจำเป็นต้องมีการใข้ข้อมูลภาพถ่ายจะต้องใช้อย่างไรเพื่อให้สอดคล้องตามหลักของ PDPA ข้อมูลรูปถ่ายคนไข้ถือว่าเป็นข้อมูลอ่อนไหวหรือไม่ จากที่เราทราบกับข้อมูลอ่อนไหว ได้แก่ข้อมูลเกี่ยวกับ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ศาสนา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ เป็นต้น ซึ่งข้อมูลภาพถ่ายคนไข้นั้นถือได้ว่าเป็นข้อมูลสุขภาพ ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล พ.ศ. 2561 ที่นี้เมื่อทราบว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว จึงจำเป็นต้องมีแนวหรือหลักการเพื่อให้การใช้ข้อมูลรูปถ่ายเป็นไปตามหลักของ PDPA หากจำเป็นต้องใช้ ต้องทำอย่างไร โดยหลักการของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลควรใช้ข้อมูลตราบเท่าที่จำเป็น เช่นกัน การใช้ข้อมูลรูปถ่ายคนไข้ก็ควรจะต้องมีการใช้ข้อมูลเท่าที่จำเป็นเช่นกัน โดยเมื่อจำเป็นต้องมีการเก็บมูล จำเป็นต้องมีการขอความยินยอมก่อน รวมถึงมีการแจ้งวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลภาพถ่ายคนไข้ ซึ่งการแจ้งประกาศนั้นอาจจะมีเป็นการแจ้งเป็นประกาศความเป็นส่วนตัวของ คนไข้หรือลูกค้าตามแต่กรณี ต่อมาในการใช้งานหรือประมวลผลควรใช้เท่าที่จำเป็นซึ่งได้แก่ใช้เพื่อรักษาหรือติดตามอาการเท่านั้น ไม่ควรใช้เพื่อเหตุอื่น ถามว่าการเอารูปถ่ายคนไข้ให้หมอท่านอื่นดูได้หรือไม่ เพราะบางครั้งหมอที่เป็นเจ้าของไข้นั้นอาจจำเป็นต้องมีการนำภาพคนไข้ เพื่อปรึกษากับหมอท่านอื่น ตัวอย่างเช่น กรณีคนไข้มารักษาสิว เมื่อทำการรักษาแล้วหากพบว่าบริเวณที่รักษามีปัญหาขึ้นมา กรณีเช่นนี้หากเป็นไปเพื่อการรักษาและติดตามอาการก็สามารถทำได้ แต่ต้องมีการแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบถึงความจำเป็นดังกล่าว โดยอาจจะสื่อสารผ่านตัวประกาศความเป็นส่วนตัวได้เช่นกัน นอกจากนี้แล้วนั้นหมอที่เป็นเจ้าของคนไข้ต้องมีความระมัดระวังในการเผยแพร่รูปถ่ายคนไข้ด้วย แม้จะมีการแจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือคนไข้แล้วก็ตาม โดยหมอที่เป็นเจ้าของไข้นั้น ควรมีความระมัดระวังในการที่จะไม่เผยแพร่ภาพถ่ายคนไข้ดังกล่าวไปสู่หมอ รวมถึงบุคลกรทางการแพทย์ที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับคนไข้ให้รับทราบ นอกจากนี้ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ควรจะต้องมีความระมัดระวังอย่างยิ่ง เนื่องจากในปัจจุบันนั้นวิทยาการด้านการสื่อสารสามารถส่งต่อข้อมูลดิจิทัลได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบายยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะมาจากช่องทางอีเมล Messenger เป็นต้น ทั้งนี้เมื่อมีการส่งข้อมูลรูปถ่ายคนไข้ไป จำต้องมีคำนึงถึงความปลอดภัยด้วย ตัวอย่าง ไม่ควรส่งรูปถ่ายคนไข้ผ่านช่องทางการสื่อสารสาธารณะ เช่น Line เป็นต้น หรือหากจำเป็นต้องมีการส่งจริง ๆก็ควรมีมาตรการในการป้องกันการเข้าถึงด้วยตัวอย่างเช่น อาจจะมีการส่งข้อมูลโดยมีการเข้ารหัส โดยส่งรหัสดังกล่าวไปให้ปลายทางรับทราบพียบท่านเดียวเท่านั้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลดังกล่าวถึงมือผู้รับจริง และมีเพียงแต่ผุ้รับรหัสเท่านั้นที่จะสามารถเปิดดูข้อมูลที่เข้ารหัสไว้ได้ โดยภาพรวมนั้นสถานพยาบาลมีกิจกรรมหลาย ๆกิจกรรมที่มีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มี่ความอ่อนไหว เช่น กิจกรรมการนำภาพถ่ายคนไข้มาใช้เพื่อติดตามผลการรักษาคนไข้ ทั้งนี้สามรถทำได้แต่จำเป็นต้องมีแนวทางหรือกระบวนการบางอย่างมาเป็นมาตรฐานในการส่งต่อข้อมูล นอกจากจะเพื่อความปลอดภัยของคนไข้
จากบทความครั้งที่แล้ว เรื่อง Hotel reservation ไม่เกี่ยวกับ PDPA จริงหรือ ? ที่ได้มีการกล่าวถึงกระบวนการการจองที่พักในหลายรูปแบบ เช่น เว็บไซต์ เอเย่น walk-in ในวันนี้เราจะมากล่าวถึงกระบวนการที่ต่อเนื่องกันคือ กระบวนการการรับส่งจากสนามบินหรือสถานที่ต่างๆ ไปยังโรงแรม ในบางกรณีผู้เข้าพักบางท่านอาจมีความต้องการใช้บริการรถรับส่งเพื่อให้รับจากสนามบินมายังโรงแรมเพื่อความสะดวกของผู้เข้าพัก รูปแบบการรับส่งที่สนามบินโดยทั่วไปสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ Inhouse limousine คือ กรณีที่โรงแรมมีบริการรับส่งด้วยตัวเอง Outsource limousine คือ กรณีที่โรงแรมมีการจ้างบริษัทรับส่งภายนอก ให้ดำเนินการรับส่งผู้เข้าพักแทนโรงแรม ในกรณีที่โรงแรมมีบริการรับส่งด้วยตัวเอง (Inhouse limousine)  โดยทั่วไปข้อมูลของผู้เข้าพักจะถูกโรงแรมเก็บมาแล้วจากขั้นตอนการจองห้องพัก แต่อาจมีการนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อเป็นการยืนยันตัวผู้เข้าพักอีกครั้ง การนำข้อมูลมาใช้ในกระบวนการนี้ โรงแรมต้องมีการระบุวัตถุประสงค์นี้เข้าไปในประกาศความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าพัก (Privacy notice) และแจ้งให้ผู้เข้าพักทราบในขั้นตอนการรับจองห้องพัก หรือจะแจ้งอีกครั้งเพื่อเป็นการแจ้งย้ำให้ผู้เข้าพักทราบก็ย่อมทำได้ นอกจากนี้ การที่โรงแรมนำข้อมูลมาใช้ประมวลผลในกระบวนการนี้สามารถใช้ฐานสัญญา ตามมาตรา 24(3) ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลได้ เนื่องจากเป็นการจำเป็นเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอก่อนการเข้าทำสัญญาใช้บริการ ในกรณีที่โรงแรมมีการจ้างบริษัทรับส่งภายนอก ให้ดำเนินการรับส่งผู้เข้าพักแทนโรงแรม หรือ Outsource limousine ทางโรงแรมอาจจะมีการส่งรายชื่อของผู้ที่จะเข้าพักให้กับบริษัท Outsource limousine ซึ่งเป็นนิติบุคคลภายนอก เช่น ข้อมูล ชื่อ นามสกุล รายละเอียดการเดินทางและการเข้าพัก เป็นต้น การที่โรงแรมมีการจ้างบริษัทภายนอกให้ดำเนินการด้านการรับส่ง บริษัทรับส่งนั้นทำตามภายในนามหรือภายใต้คำสั่งโรงแรมนั้น บริษัท Outsource limousine จึงมีสถานะเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor) ซึ่งตามมาตรา 40 วรรค 2 กำหนดให้ผู้ควบคุมข้อมูลมีหน้าที่ต้องจัดให้มีข้อตกลงระหว่างกัน เพื่อควบคุมการดำเนินการตามหน้าที่ของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้น ระหว่าง โรงแรมกับบริษัท Outsource limousine  ควรมีการทำข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processing Agreement : DPA)  ทั้งนี้เพื่อช่วยให้คู่สัญญาซึ่งเป็นผู้ประมวลผล ทราบถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเองเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล การกำหนดวัตถุประสงค์ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การกำหนดมาตรฐานในการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลและขอบเขตในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยรายละเอียดของข้อตกลงการแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคล
thThai

ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบ