หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในองค์กรภาคเอกชน ตอนที่ 2: การเก็บรวบรวม การเก็บรักษา และการประมวลผลข้อมูล

บริหาร ข้อมูลส่วนบุคคล เธียรชัย

แนะหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการเก็บรวม การเก็บรักษา และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ในองค์กรภาคเอกชน