เปรียบเทียบ GDPR กับ PDPA ในประเด็นสำคัญ

เรียบเรียงโดย :  อ. ทรงพล หนูบ้านเกาะ – Project manager ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คุณสุพิชญา เอกยะติ – ที่ปรึกษาและสอบทานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 และบังคับใช้เต็มรูปแบบในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 องค์กรทั้งหลายจะต้องเตรียมพร้อมและเข้าใจถึงหน้าที่ รวมถึงความรับผิดชอบที่มีต่อพระราชบัญญัติฉบับนี้ โดยให้ความสำคัญกับวงจรการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่องค์กรนั้นได้เก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย ไปจนถึงการทำลายอย่างเหมาะสม ประเทศไทยได้รับอิทธิพลเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมาอย่างยาวนานมากกว่า 20 ปี อันปรากฏให้เห็นได้จากพระราชบัญญัติข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งได้กล่าวถึงข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีรากฐานมาจาก Privacy Framework ของ EU Directive 1995 (2538) อันเป็นต้นแบบของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในนานาประเทศ และจาก Privacy Framework ดังกล่าว ทางสหภาพยุโรปได้มีพัฒนาจนนำสู่การบังคับใช้ General Data Protection Regulation: GDPR เมื่อปี 2561 […]