1 ปีที่ผ่านมากับการบังคับใช้กฎหมาย PDPA อย่างจริงจัง หลายองค์กรมีการดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายกันแล้ว แต่คุณแน่ใจหรือไม่ว่าได้ดำเนินการอย่างสอดคล้องและครบถ้วนกับตัวกฎหมายในทุกมิติ?

PDPA Compliance Audit by PDPA Thailand คือ บริการสอบทานการดำเนินงานขององค์กร เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

สิทธิพิเศษเนื่องในโอกาส  กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบังคับใช้โดยสมบูรณ์ ครบ 1 ปี  จากราคาปกติ 150,000 บาท เหลือเพียง 100,000 บาทเท่านั้น รับจำนวนจำกัด เฉพาะองค์กรที่สมัครและชำระเงินภายใน 30 มิถุนายน 66 เท่านั้น

 • เพราะเราศึกษากฏหมาย PDPA มานานกว่า 3 ปี นับตั้งแต่ยังเป็นร่างกฎหมาย
 • เป็น 1 ในผู้ให้บริการด้าน PDPA Auditor รายแรกๆ ในประเทศไทย
 • มีประสบการณ์ในการทำ Compliance Audit ให้กับองค์กรชั้นนำของไทย ทั้งภาครัฐและเอกชน
 • มีความเชี่ยวชาญการทำ Compliance Audit ในหลากหลายอุตสาหกรรม
 • ทีมผู้สอบทานมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
 • มั่นใจว่าองค์กรปฏิบัติตาม PDPA ได้ถูกต้อง
 • ทราบช่องโหว่เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ PDPA
 • ช่วยเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติ เพื่อความครอบคลุม การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแก่องค์กร

 

บริการ PDPA Compliance Audit by PDPA Thailand จะดำเนินการสอบทานผ่านการตรวจสอบเอกสารและการสัมภาษณ์การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กรถูกต้องหรือไม่ อย่างไร โดยมีระยะเวลาดำเนินการ ภายใน 3 เดือน (ขึ้นอยู่กับขนาดขององค์กร) บริการการสอบทานครอบคลุม

 •   PDPA Audit checklist: สอบทานการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กรในรูปแบบเอกสารซึ่ง ตรงตามความจำเป็นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 •   Gap Analysis: สอบทาน วิเคราะห์ และประเมินช่องว่างของการเตรียมความพร้อมองค์กรให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 •   Dimension checklist: การสอบทานครอบคลุมการประเมินความพร้อมใน 3 มิติ ได้แก่ มิติของความครบถ้วนทางเอกสาร มิติของการเผยแพร่ และมิติการนำไปใช้อย่างเหมาะสมขององค์กร
 1. จัดทำและนำเสนอแผนดำเนินงาน (Project Timeline)
 2. รวบรวมข้อมูลเพื่อทำการสอบทาน (Collect)

2.1 รูปแบบเอกสารตามรายการที่กำหนด (Checklist)

2.2 รูปแบบการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานภายใน (Interview)

 1. พิจารณาสอบทานความสอดคล้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Analysis)
 2. จัดทำรายงานการวิเคราะห์ความครบถ้วน ถูกต้องและช่องว่าง (Gap Analysis)
 3. นำเสนอผลการดำเนินการ (Audit Conclusion)
 4. จัดทำรายงานสรุปการดำเนินโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Report)

6.1 บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)

6.2 ผลการตรวจประเมิน (Assessment)

6.3 สรุปการวิเคราะห์ความครบถ้วน ถูกต้องและช่องว่าง (Gap Analysis)

6.4 ข้อเสนอแนะ (Suggestions)

6.5 เอกสารอ้างอิง/ ภาคผนวก (Reference/ Appendix)

ติดต่อ:
โทร: 098 746 6582 / 081 632 5918 (คุณปุ๋ม) 
EMAIL: [email protected]
LINE: @PDPAThailand