คู่มือGuideLine PDPA สำหรับกลุ่มธุรกิจโรงแรมและที่พัก

โรงแรมของปฎิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หรือ PDPA อย่างไรบ้าง หากไม่ทำหรือทำผิดจะมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน ถ้าไม่อยากเสี่ยง จะต้องทำอย่างไร?

เมื่อธุรกิจโรงแรมมีการเก็บข้อมูลมีการเก็บข้อมูลของบุคคลจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลลูกจ้าง พนักงานทั้งชาวไทย และต่างชาติ มีข้อมูลที่ได้มาจากการลงทะเบียน การจองที่พัก การจองทัวร์กับโรงแรม การจัดงาน function ในโรงแรม รวมทั้งการหาและติดต่อลูกค้าผ่าน Digital Platform ตลอดจนรับลูกค้าจากบริษัทหรือตัวแทนทั้งในและต่างประเทศ 

ธุรกิจโรงแรมจึงจำเป็นต้องปฎิบัติตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) ทั้งในด้านการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล การประกาศความเป็นส่วนตัว การจัดทำบันทึกประมวลผลข้อมูล ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูล การทำสัญญาประมวลผลข้อมูล และ การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และเอกสารทางกฎหมายต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ PDPA กำหนดไว้ เป็นต้น

แล้วธุรกิจโรงแรมและที่พักของคุณ “จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของแขกผู้เข้าพัก” ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่กฎหมายบังคับแล้วหรือยัง?

PDPA Guideline สำหรับธุรกิจโรงแรมและที่พัก

โดย คณะการจัดการท่องเที่ยว  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (GSTM), สมาคมโรงแรมไทย (Thai Hotel Association: THA), สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวภูเก็ต (Phuket Tourist Association: PTA), สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย, สมาคมผู้ตรวจสอบและให้คำปรึกษาคุ้มครองส่วนบุคคลไทย (TPDPA) และสถาบันพัฒนาทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI) ร่วมมือจัดทำ PDPA Guideline แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ว่าด้วยธุรกิจโรงแรมและที่พัก อย่างละเอียดฉบับนี้ จัดทำขึ้นในรูปแบบ E-Book เพื่อให้ข้อมูลและประโยชน์ต่อธุรกิจโรงแรมและที่พักสามารถนำไปปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายได้

FREE! ดาวน์โหลดPDPA Guideline สำหรับธุรกิจโรงแรมและที่พัก ได้ประโยชน์ ได้ลดความเสี่ยง ได้ประยุกต์ใช้จริง ครบถ้วนจบในที่เดียว 

 

PDPA Consultant

บริการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย การบริหารจัดการ กระบวนการทำงาน และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยผู้เชี่ยวชาญ

PDPA Audit

ให้คำปรึกษา ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตรวจสอบการทำงาน กระบวนการบริหาร การจัดการ รวมถึงอบรมบุคลากรภายในองค์กรอย่างครบวงจร

DPO Services

บริการด้านเจ้าหน้าคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ DPO แก่คณะทำงานผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (DC) หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (DP) รวมถึงพนักงานภายในองค์กร

PDPA E-learning

หลักสูตรออนไลน์ที่ออกแบบเนื้อหาความรู้ด้าน PDPA อย่างครบถ้วนและครอบคลุม เข้าใจง่ายช่วยให้องค์กรเข้าใจPDPA อย่างง่ายดาย สะดวกประหยัดเวลา

PDPA Public Training

จัดอบรมและ Workshop กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเจาะลึก ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในดำเนินงานภายใต้กฎหมายได้อย่างถูกต้อง

PDPA Inhouse Training

บริการอบรมภายในด้วยหลักสูตรบรรยาย และ workshop ที่ออกแบบเฉพาะองค์กรของคุณ โดยผู้เชี่ยวชาญจาก สถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล