อาจารย์ ชไมพร วุฒิมานพ

ที่ปรึกษาและวิทยากรสถาบันพัฒนา และทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI)

ประวัติการศึกษา

• นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์
• กําลังศึกษา ปริญญาโท กฎหมายการค้าระหว่างประเทศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ตำแหน่งและความรับผิดชอบปัจจุบัน

• บริษัท ดิจิทัลบิสิเนสคอนซัลท์ จํากัด(2564 – ปัจจุบบัน)
• ที่ปรึกษาและวิทยากรสถาบันพัฒนา และทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI)

ประวัติการทำงาน

• สมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(2562)
• บริษัท ดิจิทัลบิสิเนสคอนซัลท์ จํากัด(2564 – ปัจจุบบัน)

หลักสูตร

เริ่มต้น 3,000 บาท
หากเกิดการรั่วไหลของข้อมูลขึ้นมาต้องทำอะไรบ้าง !? กันไว้ดีกว่าแก้ ! กับหลักสูตร การจัดทำผังกระบวนการแจ้งเหตุในกรณีเกิดการรั่วไหลของข้อมูล พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา