Now!
Solution ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ตอบโจทย์ SMEs ได้ทุกคำถาม
กฤตพล ศรีระษา

อาจารย์ กฤตพล ศรีระษา

ที่ปรึกษาและวิทยากรสถาบันพัฒนา และทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI)

Certified

ICDL Data Protection, Train the trainer By DDTI

ประวัติการศึกษา

• ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง

ตำแหน่งและความรับผิดชอบปัจจุบัน

• ที่ปรึกษาและวิทยากรสถาบันพัฒนา และทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI)

ประวัติการทำงาน

• ผู้สอบทาน Audit ด้าน PDPA (DBC, DDTI)
• วิทยากรด้าน PDPA (DBC, DDTI)
• วิทยากรด้าน Digital Marketing (DBC, DDTI)

หลักสูตร

เริ่มต้น 3,000 บาท
หลักสูตร Internal Audit ที่จะช่วยให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจในเรื่องของการตรวจสอบภายในองค์กรให้เป็นไปตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสามารถวางแผนการตรวจสอบภายใน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
เริ่มต้น 30,000 บาท
โปรแกรมการทดสอบด้าน PDPA พร้อมใบ Certificate ที่จะเป็นเครื่องมือในการยืนยัน ความรู้ความสามารถและทักษะด้าน PDPA ของคุณ

ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบ