กฤตพล ศรีระษา

อาจารย์ กฤตพล ศรีระษา

ที่ปรึกษาและวิทยากรสถาบันพัฒนา และทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI)

Certified

ICDL Data Protection, Train the trainer By DDTI

ประวัติการศึกษา

• ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง

ตำแหน่งและความรับผิดชอบปัจจุบัน

• ที่ปรึกษาและวิทยากรสถาบันพัฒนา และทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI)

ประวัติการทำงาน

• ผู้สอบทาน Audit ด้าน PDPA (DBC, DDTI)
• วิทยากรด้าน PDPA (DBC, DDTI)
• วิทยากรด้าน Digital Marketing (DBC, DDTI)

หลักสูตร

เริ่มต้น 3,000 บาท
หลักสูตร PDPA for Health Clinic จะช่วยให้ผู้เรียน รู้จักและเข้าใจ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับงานหรือส่วนงานในสถานพยาบาล หรือคลินิกมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง รู้จักและเข้าใจกฎหมายที่นอกเหนือจาก PDPA แต่เกี่ยวข้องกับคลินิก รวมไปถึงกระบวนการที่กระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคล และบทลงโทษหากข้อมูลในองค์กรรั่วไหล!
เริ่มต้น 3,000 บาท
หลักสูตร Internal Audit ที่จะช่วยให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจในเรื่องของการตรวจสอบภายในองค์กรให้เป็นไปตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสามารถวางแผนการตรวจสอบภายใน อย่างถูกต้องและเหมาะสม