อาจารย์ นภัสสรณ์ วุฒิโรจน์รังษี

ที่ปรึกษาและวิทยากรสถาบันพัฒนา และทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI)

ประวัติการศึกษา

• ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเกริก
• บริหารธุรกิจ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

ตำแหน่งและความรับผิดชอบปัจจุบัน

•ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
• ที่ปรึกษาธุรกิจ/วิทยากร ภาครัฐและเอกชน บัญชีการเงิน/ทรัพยากรบุคคล/การตลาด
มาตรฐานคุณภาพ/มาตรฐานอาหาร

ประวัติการทำงาน

• ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
• ที่ปรึกษาธุรกิจ/วิทยากร ภาครัฐและเอกชน บัญชีการเงิน/ทรัพยากรบุคคล/การตลาด
มาตรฐานคุณภาพ/มาตรฐานอาหาร

หลักสูตร

เริ่มต้น 3,000 บาท
ลดความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้นสำหรับบทลงโทษและค่าปรับ จากPDPA ตลอดจนภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ด้วย PDPA for Accounting Department หลักสูตรเสริมความเข้าใจด้าน PDPA สำหรับฝ่ายการเงิน และบัญชีโดยเฉพาะ ด้วยผู้เชี่ยวชาญ และตรวจสอบด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล