อาจารย์ นทิตา ฉายะโอภาส

ที่ปรึกษาและวิทยากรสถาบันพัฒนา และทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI)

ประวัติการศึกษา

• MBA ปริญญาโท ด้านการตลาด มหาวิทยาลัยอิสเทิร์น เอเชีย
• ปริญญาตรี ด้านการโฆษณา และประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
• หลักสูตร Trainer จาก สถาบัน Dale Carnegie Training Singapore
• หลักสูตร Service Management & Solution Selling in Retail Management
จาก สถาบัน Dale Carnegie Training Singapore
• หลักสูตร Store Management จาก Sony Pan Asia Pacific Sales & Marketing
Co.,Ltd. , Singapore.
• หลักสูตร Kepner Tregoe Method: Problem Solving and Decision Making
(PSDM)
• หลักสูตร การบริหารงานบุคคล และ 7 Habbits , Building High Performance
Teams จาก Sony Pan Asia Pacific, Singapore
• หลักสูตร Train the Trainer ด้านธุรกิจแฟรนไชส์ และ ธุรกิจค้าปลีก กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์
• หลักสูตร ICDL Data Protection “การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”
• ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขั้นพื้นฐาน depa –PDPA Thailand

ตำแหน่งและความรับผิดชอบปัจจุบัน

• วิทยากร PDPA ด้านงานขายและธุรกิจค้าปลีก
• วิทยากรด้านการขายและการตลาด และด้านการบริการ ธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจแฟรนไชส์
• ผู้ตรวจประเมิน มาตรฐานธุรกิจแฟรนไชส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ปี 2556-
2558
• อาจารย์พิเศษ ด้านการขายสินค้าและบริการ โครงการ Mini MBA for Franchise , SPU
• ที่ปรึกษา และวิทยากร : Business Coach and Consulting Co.,Ltd. • วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาดของธุรกิจแฟรนไชส์
• วิทยากรด้านการบริหารงานบุคคลและการบริการในธุรกิจค้าปลีก
• Senior Trainer สําหรับธุรกิจประกันภัย บริษัท ไทยรี อินชัวร์รัน จํากัด
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตรใหม่ ฟาร์ม จํากัด ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์
• ธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ชั้นนํา

ประวัติการทำงาน

• อาจารย์พิเศษ ด้านการขายสินค้าและบริการ โครงการ Mini MBA for Franchise , SPU
• ที่ปรึกษา และวิทยากร : Business Coach and Consulting Co.,Ltd. • วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาดของธุรกิจแฟรนไชส์
• วิทยากรด้านการบริหารงานบุคคลและการบริการในธุรกิจค้าปลีก
• Senior Trainer สําหรับธุรกิจประกันภัย บริษัท ไทยรี อินชัวร์รัน จํากัด
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตรใหม่ ฟาร์ม จํากัด ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์

หลักสูตร

เริ่มต้น 3,000 บาท
เมื่อพนักงานขายทำผิด PDPA ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ งานขายที่ต้องข้องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลจำนวนมาก และเสี่ยงต่อการละเมิดหรือไม่เข้าใจถึงการรับมือกับการใช้สิทธิจากเจ้าของสิทธิ จะดีกว่าไหมถ้าฝ่ายขายจะเข้าใจเรื่อง PDPA อย่างถูกต้อง ทำแบบไหนผิดไม่ผิดกับ หลักสูตร PDPA for Sales Department