อาจารย์ ไพศาล สามิภัตย์

ที่ปรึกษาและวิทยากรสถาบันพัฒนา และทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI)

Certified

• PDPA Train The Trainer
• ICDL data protection certificate
• GDPR Data Protection Officer Skills MOOC University of Derby
• ISO/IEC 27701:2019 internal Auditor จาก BSI Training Academy
• ISO/IEC 27701:2019 Implementation จาก BSI Training Academy
• ISO/IEC 27701:2019 Requirement จาก BSI Training Academy

ประวัติการศึกษา

• นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งและความรับผิดชอบปัจจุบัน

• ที่ปรึกษาและวิทยากรสถาบันพัฒนา และทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI)
• PDPA Junior Consultant บริษัท ดิจิทัล บิซิเนส คอนซัลท์ จำกัด

ประวัติการทำงาน

• 2564เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการจัดทำแนวปฏิบัติกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 7
อุตสาหกรรม ระหว่าง MDES และ TDRI
• 2564- ปัจจุบัน PDPA Junior Consultant บริษัท ดิจิทัล บิซิเนส คอนซัลท์ จำกัด

หลักสูตร

เริ่มต้น 2,999 บาท
หลักสูตรสอนขั้นตอนการบริหารจัดการสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เข้าใจหัวใจของการบริหารจัดการสิทธิของเจ้าของข้อมูลแบบเจาะลึก พร้อมไกด์ไลน์ฉบับเข้าใจง่าย ที่ถูกจัดทำแบบ PDPA Thailand โดยเฉพาะ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบ และจัดทำ PDPA ให้กับองค์กรมาแล้วทั่วไทย !