อาจารย์รักติ ญวนกระโทก

ที่ปรึกษาและวิทยากรสถาบันพัฒนา และทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI)

Certified

• ICDL Data Protection, Train the trainer By DDTI
• ICDL Data Protection
• Fundamental of Personal Data Protection
• PDPA Documentation Prepatation
• Data Flow Diagram (DFD)
• Data Subject Request (DSR)
• PDPA for IT Management
• PDPA for SMEs
• PDPA Train The Trainer

ประวัติการศึกษา

• ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA.) วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (BSc.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตำแหน่งและความรับผิดชอบปัจจุบัน

• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) Big executive Co, Ltd.
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) Executive14 (Thailand) Co.,Ltd
• ประธานกรรมการบริหาร (CEO) Team x management Co., Ltd
• OWNER : พงศ์พังงาแมนชั่น
• ที่ปรึกษาการวางระบบ วิทยากรบรรยายพิเศษและผู้เชี่ยวชาญ
การจัดการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
• ที่ปรึกษาทางธุรกิจ วิทยากรบรรยายให้องค์กรทั้งภาครัฐ และภาค
เอกชน ตลอดจนสถานศึกษาและมหาวิทยาลัยต่างๆ
• รองประรานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยและประรานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประวัติการทำงาน

• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) Big executive Co, Ltd.
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) Executive14 (Thailand) Co.,Ltd
• ประธานกรรมการบริหาร (CEO) Team x management Co., Ltd
• OWNER : พงศ์พังงาแมนชั่น
• ที่ปรึกษาการวางระบบ วิทยากรบรรยายพิเศษและผู้เชี่ยวชาญ
การจัดการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
• ที่ปรึกษาทางธุรกิจ วิทยากรบรรยายให้องค์กรทั้งภาครัฐ และภาค
เอกชน ตลอดจนสถานศึกษาและมหาวิทยาลัยต่างๆ
• รองประรานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยและประรานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หลักสูตร

เริ่มต้น 3,000 บาท
หลักสูตรที่ใกล้ตัวที่สุด ! ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของ หรือผู้เช่าต้องทราบ ! กับหลังสูตร พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับหอพักและอพาร์ตเมนต์ ควรเก็บข้อมูลส่วนบุคคลแบบไหน อย่างไร พร้อมแนะกระบวนการจัดการข้อมูลแบบเห็นภาพชัดเจน !