อาจารย์ สถาพร ฉายะโอภาส

ที่ปรึกษาและวิทยากรสถาบันพัฒนา และทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI)

ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษา/ฝึกอบรม
● บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด)
● วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิต)
● หลักสูตรนักการตลาดมืออาชีพ กระทรวงพาณิชย์ (รางวัลนักการตลาดดีเด่น 2559)
● PDPA Train The Trainner
● หลักสูตร ICDL Data Protection “การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”
● หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขั้นพื้นฐาน depa

ตำแหน่งและความรับผิดชอบปัจจุบัน

● ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการส านักนายก ด้านเศรษฐกิจ
● ผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์
● ผู้ทรงคุณวุฒิ ว่าด้วยราคาสินค้า และบริการ จังหวัดนครนายก
● ประธานบิสคลับภาคตะวันออก / ประธานจังหวัดนครนายก
● ประธานสมาพันธ์ SME ตะวันออก1 / ประธานจังหวัดนครนายก

ประวัติการทำงาน

● ที่ปรึกษา บริษัท เอส วาย โปร เซอร์วิส แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ธุรกิจงานบริการระบบวิศวกรรม
● ที่ปรึกษา บริษัท มิตรใหม่ฟาร์ม จำกัด ธุรกิจเกษตรอินทรีย์ ดูแลส่วนผลิต และบริการลูกค้า
● เจ้าของ มิตรใหม่ฟาร์ม ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ ผสมผสาน ครบวงจร Cert. Organic Thailand
● กรรมการ บริษัท โปร เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์คอนซัลแตนท์ จำกัด ดูแลลูกค้าหลังการรับบริการ
● วิศวกรอุตสาหการ วิศวกรบำรุงรักษา บริษัท เอลเลค แอนด์ เอลเทค ประเทศไทย จำกัด

หลักสูตร

เริ่มต้น 3,000 บาท
CRM คืองานที่ต้องเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้งและมีการใช้ข้อมูลส่วนตัวจำนวนมาก มีโอกาศที่เจ้าของข้อมูลจะข้อใช้สิทธิและลูกค้าคงไม่พอใจหากบริษัทของคุณไม่ทำตาม PDPA ไม่อยากเสียลูกค้าไปเพราะไม่เข้าใจ PDPA ต้องเรียน