ทรงพล หนูบ้านเกาะ

อาจารย์ ทรงพล หนูบ้านเกาะ

ที่ปรึกษาและวิทยากรสถาบันพัฒนา และทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI)

Certified

ICDL Data Protection, Train the trainer By DDTI

ประวัติการศึกษา

• ปริญญาเอก สาขาสารสนเทศศึกษาฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• ปริญญาโท: อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี: ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตำแหน่งและความรับผิดชอบปัจจุบัน

ที่ปรึกษาและวิทยากรสถาบันพัฒนา และทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI)

ประวัติการทำงาน

• เจ้าหน้าที่สอบมาตรฐานสมรรถนะทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
• ผู้สอบทาน Audit ด้าน PDPA (DBC, DDTI)
• วิทยากรด้าน PDPA (DBC, DDTI)
• วิทยากรด้าน Digital Marketing (DBC, DDTI)
• Certified : ICDL Data Protection Train the Trainer By DDTI

หลักสูตร

เริ่มต้น 3,000 บาท
หลักสูตร Internal Audit ที่จะช่วยให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจในเรื่องของการตรวจสอบภายในองค์กรให้เป็นไปตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสามารถวางแผนการตรวจสอบภายใน อย่างถูกต้องและเหมาะสม