ผศ.ดร.ธีทัต ชวิศจินดา

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Certified

ICDL Data Protection, Train the trainer By DDTI

ประวัติการศึกษา

• 2559 Ph.D. in Law, University of Washington, Seattle, USA.
• 2555 Master of Asian and Comparative Law, University of Washington, Seattle, USA.
• 2553 European Master in Law and Economics, University of Hamburg, Germany
• 2551 นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขากฎหมายระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• 2545 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งและความรับผิดชอบปัจจุบัน

• อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ผู้อำนวยการศูนย์กฏหมายเพื่อการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• อุปนายกสมาคมผู้ตรวจสอบและให้คำปรึกษาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทย

ประวัติการทำงาน

• พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน อาจารย์มหาวิทยาลัย และวิทยากรรับเชิญ
• พ.ศ. 2549 – 2553 ผู้ช่วยนักวิจัย และนักวิจัย
• พ.ศ. 2546 – 2548 ทนายความ และที่ปรึกษากฎหมาย Deacons, Bangkok Branch, Thailand Nippon Consulting Co., Ltd.

หลักสูตร

เริ่มต้น 3,000 บาท
เจาะลึกด้านการจัดการแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เรียนเจาะลึกฉบับ Advance !! (แนะนำสำหรับผู้ที่มีฐานความรู้ OIA PDPA มาแล้ว)
เริ่มต้น 3,000 บาท
หลักสูตรเทียบเท่าเรียนส่วนตัว หลักสูตร Privacy Notice (คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว) หลักสูตรแบบจับมือทำ !! สอนโดยผู้เชี่ยวชาญ และตรวจสอบด้านกฎหมาย PDPA
เริ่มต้น 3,000 บาท
องค์กรเสี่ยงแบบไหน ต้องบริหารจัดการอย่างไร เมื่อต้องใช้กรณี ฐานสัญญากับลูกค้า / คู่ค้า เคลียร์! จบ! ชัด! ทุกประเด็นฐานสัญญา พร้อมกรณีศึกษาแบบจัดเต็ม !
เริ่มต้น 3,000 บาท
หลักสูตร 123 case เป็นคอร์สอบรมกรณีศึกษาซึ่งอาจเกิดขึ้นจริงในประเทศไทย ที่เกี่ยวกับ Personal Data Protection หรือการคุ้มครองครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ความเข้าใจที่ได้ไปปรับประยุกต์ใช้ได้จริง