วรวุฒิ สายบัว

อาจารย์ วรวุฒิ สายบัว

Chief Executive Officer (CEO) & Founder ที่ Brandnista.com

Certified

• ICDL Data Protection, Train the trainer By DDTI
• LINE Certified Coach 2022

ตำแหน่งและความรับผิดชอบปัจจุบัน

• ที่ปรึกษาและวิทยากรสถาบันพัฒนา และทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI)
• Chief Executive Officer (CEO) & Founder ที่ Brandnista.com
• เลขาธิการ ที่ Thai e-Commerce Association

หลักสูตร

เริ่มต้น 3,000 บาท
หลักสูตร PDPA for E-Commerce จะช่วยให้ผู้เรียนที่ทำงานในฝ่ายขาย หรือผู้เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการทำงานได้อย่างเหมาะสมตามกฎหมาย PDPA