บริการ Consultant

  ทำไมต้องเป็น PDPA THAILAND

   คือผู้บริการให้คำปรึกษา สอบทาน ฝึกอบรม ทดสอบ เพื่อบริหารความเสี่ยงด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ Personal Data Protection Act. 2562 (PDPA) แก่องค์กรธุรกิจ ภายใต้ความร่วมมือของเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ Core Trainer Team ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมากกว่า 50 ท่าน จากสถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI) การสนับสนุนด้านวิชาการจาก International Computer Driving License (ICDL) และการบริหารงานโดย บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด (DBC) ซึ่งนำทีมโดย ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญธุรกิจดิจิทัลกว่า 20 ปี

  • ศึกษา พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 มานานเกว่า 3 ปี นับตั้งแต่ยังเป็นร่างกฎหมายหนึ่งในผู้ให้บริการ PDPA รายแรก ๆ ในประเทศไทย
  • บริการหลากหลายและครบวงจร สามารถเลือกสรรและปรับเปลี่ยนได้ตรงตามความต้องการของแต่ละองค์กร
  • ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน DDTI ชำนาญเรื่องกฎหมาย PDPA และมีองค์ความรู้ลงลึกเฉพาะด้าน เช่น HR, Sales and Marketing, Operation, IT Management, Procurement, etc.
tpqi

“PDPA Thailand คือสถาบันเดียวที่ได้รับการยอมรับให้สามารถทำการเทียบโอนสาขาอาชีพนักจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO) ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน))”

   บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด (DBC) คือหนึ่งในบริษํท ที่ได้รับความไว้วางใจและให้ความร่วมมือกับ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ทริส) และสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ (CIPAT) จัดงาน Cyber Resilience Forum 2023: The 2023 Cybersecurity งานสัมมนาครั้งนี้มีผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรชั้นนำและผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

บริการของเรา

PDPA Consultant

บริการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย การบริหารจัดการ กระบวนการทำงาน และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยผู้เชี่ยวชาญ

PDPA Audit

ให้คำปรึกษา ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตรวจสอบการทำงาน กระบวนการบริหาร การจัดการ รวมถึงอบรมบุคลากรภายในองค์กรอย่างครบวงจร

DPO Services

บริการด้านเจ้าหน้าคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ DPO แก่คณะทำงานผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (DC) หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (DP) รวมถึงพนักงานภายในองค์กร

หน่วยงานพันธมิตร

Our PDPA clients

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Facebook Messenger

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Line

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทรศัพท์ : 02-029-0707  ต่อ 1-5 /
065-982-5412 (คุณสุ)
 061-632-5918 (คุณปุ๋ม)

Email : [email protected]