ขอขอบคุณทุกท่านที่สนใจทำแบบทดสอบ
ความรู้งานสัมมนา “ทำไมการปฏิบัติตาม PDPA และ บทบาทของตำแหน่ง DPO จึงส่งเสริม Governance ตาม ESG Model”