เนื่องในโอกาสพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับครบ 1 ปี ในวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ศูนย์กฎหมายเพื่อการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่าคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สมาคมผู้ตรวจสอบและให้คำปรึกษาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทย (TPDPA) บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด บริษัท พีดีพีเอ (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท พีดีพีเอ แอนด์ ดีพีโอ จำกัด และสถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI) ร่วมกันจัดโครงการ “การแข่งขันตอบปัญหาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562” ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแก่นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไป โดยมุ่งหวังว่าโครงการนี้จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ ตลอดจนความรับผิดตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทยต่อไป
     โครงการแข่งขันตอบปัญหาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 นี้ จะจัดขึ้นในที่ 27 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพฯ ผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลสูงสุด จำนวน 10,000 บาท พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ
 1. นักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ชั้นปีที่ 3-4
 2. ผู้สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต ที่มีอายุไม่เกิน 27 ปี

การแข่งขันมีขึ้นในวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพฯ

 • ประเภทบุคคล โดยผู้ร่วมแข่งขันสามารถสมัครในนามของตัวเอง หรือโดยสถาบันการศึกษาจัดส่ง
 • การแข่งขัน มีทั้งสิ้น 2 รอบ โดยแบ่งเป็น 
  • รอบแรก สอบปรนัย (ช่วงเช้า) ผู้เข้าแข่งขันที่ตอบคำถามได้ถูกต้อง และใช้เวลาน้อยที่สุด 20 อันดับแรก จะได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
  • รอบชิงชนะเลิศ สอบข้อเขียน (ช่วงบ่าย) ผู้เข้าแข่งขันที่ตอบคำถามได้ถูกต้อง และสามารถนำความรู้กฎหมาย PDPA มาประยุกต์ใช้ได้ดีที่สุด 3 อันดับแรก จะได้รับเงินรางวัล ตามที่กำหนด พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลที่ 2 รางวัล 6,000 บาท จำนวน 1 รางวัล  พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ 
 • รางวัลที่ 3 รางวัล 3,000 บาท จำนวน 1 รางวัล  พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลชมเชย ได้รับโล่และใบประกาศเกียรติคุณ
 • ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
 • ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนจะได้รับคอร์สเรียนออนไลน์หลักสูตร Fundamental of Personal Data Protection เพื่อศึกษาก่อนการแข่งขัน

ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านทางออนไลน์ เปิดรับสมัครวันนี้ถึง 20 มิถุนายน 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์กฎหมายเพื่อการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คุณ กิตตินันท์ จงอารี โทร. 02-727-3754

สนใจสมัคร คลิก