• ผู้ที่มีความประสงค์ในการเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 • ตัวแทนหน่วยงาน หรือองค์กรที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้ที่ต้องควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคล เช่น

  • พนักงานภาครัฐและบริษัทเอกชน

  • ผู้ที่มีความประสงค์เป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO: Data Protection Officer)

  • ฝ่ายกฎหมาย (Legal Department) หรือ ฝ่ายกำกับดูและเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Department)

  • ฝ่ายบุคคล (HR Department)

  • ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Department)

  • ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายบัญชี และฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

  • ฝ่ายที่มีการปฏิบัติงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

 • PDPA Thailand คือผู้เชี่ยวชาญด้าน PDPA ในประเทศไทยอย่างแท้จริง
 • เรียนกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญอย่างแท้จริง
  • ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร (คลิกเพื่อดูข้อมูลวิทยากร)
  • ผศ.ดร.ธีทัต ชวิศจินดา (คลิกเพื่อดูข้อมูลวิทยากร)
  • อาจารย์สุกฤษ โกยอัครเดช (คลิกเพื่อดูข้อมูลวิทยากร)
  • อาจารย์สันต์ภพ พรวัฒนะกิจ (คลิกเพื่อดูข้อมูลวิทยากร)
 • เมื่อจบหลักสูตรแล้วมีโอกาศได้เป็น 1 ในทีมวิทยากรของ PDPA Thailand
 • ยืนยันคุณภาพหลักสูตรด้วยเสียงตอบรับผู้เข้าเรียนทั้ง 6 สูตรที่ผ่านมาที่มีผู้ที่กลายเป็นวิทยากรชั้นนำ PDPA ของประเทศ (คลิ้กเพื่อรับชมเสียงตอบรับผู้ที่ผ่านการอบรม)
 • ได้รับวุฒิบัตร Personal Data Protection (PDPA) – TRAIN THE TRAINER และ ผู้สอบผ่านการทดสอบจะได้คุณวุฒิ TPQI
 • หลักสูตรสามารถใช้งานได้จริงนำไปวางแผนและสร้างมาตรการรองรับพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้
 • พิเศษ !! สมัครวันนี้ – 20 ก.พ. นี้ จากปกติ 50,000 บาทลดเหลือเพียง 40,000 บาท และรับฟรี !! หลักสูตร PDPA E-learning 4 หลักสูตร มูลค่า 12,000 บาท

1)  วุฒิบัตรรับรองหลักสูตร PDPA Train The Trainer จาก PDPA THAILAND และสถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล : DDTI
2)  วุฒิบัตรนักจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ระดับ 6 (จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) : TPQI)
3)  คอร์สเรียน E-Learning ฟรี 4 หลักสูตร ได้แก่
3.1)  Fundamental of Personal Data Protection (PDPA) หลักสูตรละ 3,000 บาท
3.2) Document Preparation หลักสูตรละ 3,000 บาท
3.3) Data Flow Diagram (DFD) หลักสูตรละ 3,000 บาท
3.4) กรณีศึกษา 123 เคส หลักสูตรละ 3,000 บาท
(เข้าเรียนได้ 30 วัน) มูลค่ารวม 12,000 บาท /ต่อคน

หลักสูตร Train the Trainer เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้อบรมได้ก้าวเข้าสู่การเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทางสถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล (“สถาบันฯ”) ได้ออกแบบหลักสูตรที่มีความเหมาะสมในด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งการอบรมอย่างเข้มข้นและกิจกรรม Workshop เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถก้าวขึ้นไปเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญได้อย่างมั่นใจ โดยเนื้อหาตลอดหลักสูตรจะมีทั้งสิ้น 4 วัน เริ่มตั้งแต่การเตรียมความพร้อมขั้นพื้นฐานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การสร้างผังกระบวนการทางธุรกิจ การสร้างแผนภาพกระแสข้อมูลตลอดจนเรื่อง Document โดยหลักสูตรจะมีทั้งการอบรมและการเข้าร่วมกิจกรรม Work Shop เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ฉะนั้นผู้ที่ผ่านการอบรมจะมีความพร้อมในการเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้าอบรมที่สนใจ อันจะนำไปสู่การเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญอย่างแท้จริง

ระยะเวลาในการฝึกอบรม : 4 วัน

วันหัวข้อการฝึกอบรมวิทยากร
วันแรก

เปิดหลักสูตร ด้วยการบรรยายยของอาจารย์เธียรชัย

หัวข้อ PDPA ที Train The Trainer ต้องตระหนักรู้

1.อะไรคือ PDPA/GDPR Compliant

2. เจตนารมณ์ของกฎหมาย สาเหตุในการออก พรบ. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคล

3. ขอบเขตการบังคับใช้ (Territorial Scope)

4. นิยามข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data)

ผศ.ดร.ธีทัต ชวิศจินดา

วันที่สอง1.บทบาทและความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูล

2.บทบาทและความรับผิดชอบผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

3.การจัดทำเอกสารเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

(Documentation Preparation)

4.บทลงโทษทางกฎหมาย

5.Q&A

อาจารย์สันต์ภพ พรวัฒนะกิจ
วันที่สาม

1. ความรู้เรื่องแผนผังข้อมูลทางธุรกิจ (Data Inventory Mapping in Business)

 • Workshop


2. แผนภาพกระแสข้อมูล (DFD: Data Flow Diagram)

 • ความหมายและความสำคัญ/ประโยชน์/ โครงสร้าง/ สัญลักษณ์/ วิธีการสร้างและเขียน DFD
 • Workshop


3. ใบบันทึกกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือ Record of Processing Activity (RoPA)

อาจารย์สุกฤษ โกยอัครเดช
วันที่สี่

1. DPIAs

 • ความสำคัญ/ผู้รับผิดชอบ/เงื่อนเวลาในการจัดทำ/บทบาท DPO ต่อ DPIA


2. มาตราการรองรับการใช้สิทธิ (DSAR: Data subject access request)

3. การจัดการการเกิดเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (Data Breach Incident Management)

4. สอบวัดผลการเรียนรู้หลักสูตรPDPA Train The Trainer และรับมอบวุฒิบัตร (เฉพาะผู้ที่สอบผ่าน)

ผศ.ดร.ธีทัต ชวิศจินดา

อาจารย์สุกฤษ โกยอัครเดช

ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร

รับสมัครเพียงรุ่นละ 30  คนเท่านนั้น
ด่วน สมัครภายในวันที่ 20  ก.พ. 2566  นี้ ลดส่วนลดสูงถึง 10,000 บาท

จากราคาปกติ 50,000  บาท

ลดเหลือ 40,000 บาท (ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 • ตัดชำระผ่านบัตรเครดิตได้ทุกบัตร

 • สามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิต / ผ่อนชำระได้

 • ผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 6  เดือน (สำหรับบัตรที่ร่วมรายการ)

1. ได้รับวุฒิบัตร ICDL Data Protection หรือ วุฒิบัตรผ่านหลักสูตรกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Personal Data protection Law for Practitioners, MOOC Chulalongkorn University)
2. มีประสบการณ์ การทำงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี (ในสาขาใดก็ได้)
3. เอกสาร Resume ที่แนะนำประวัติการศึกษา และประวัติการทำงานฉบับย่อ
4. ส่งวิดิโอคลิปแนะนำตัวเองแบบสั้นๆ (ความยาวคลิป 2 นาที/โดยประมาณ)
5.ผู้สมัครเข้าอบรมต้องสอบผ่านหลักสูตร ICDL data protection โดยมีผลการสอบมากกว่า 80% และมีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 2 ปี

สมัครหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทรศัพท์ : 02-029-0707 #1 หรือ 063-270-0553

Line : @pdpathailand

Messenger : PDPA Thailand

Email : [email protected]