• ผู้เป็นวิทยากรอยู่แล้วและต้องการศึกษาเรื่องของ PDPA เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาตนเองเป็นวิทยากร PDPA
 • ผู้ที่ไม่เคยเป็นวิทยากรและต้องการพัฒนาสู่การเป็นวิทยากรอาชีพด้าน PDPA เพื่อไปเป็นวิทยากรอบรม PDPA ให้องค์กรต่างๆ
 • ตัวแทนหน่วยงาน หรือองค์กรที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้ที่ต้องควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อนำความรู้ด้าน PDPA ไปถ่ายทอดต่อในองค์กร
 • PDPA Thailand คือผู้เชี่ยวชาญด้าน PDPA ในประเทศไทยอย่างแท้จริง
 • เรียนกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญอย่างแท้จริง
 • เมื่อจบหลักสูตรแล้วมีโอกาศได้เป็น 1 ในทีมวิทยากรของ PDPA Thailand
 • ยืนยันคุณภาพหลักสูตรด้วยเสียงตอบรับผู้เข้าเรียนทั้ง 6 สูตรที่ผ่านมาที่มีผู้ที่กลายเป็นวิทยากรชั้นนำ PDPA ของประเทศ คลิกเพื่อรับชมเสียงตอบรับผู้ที่ผ่านการอบรม
 • ได้รับวุฒิบัตร Personal Data Protection (PDPA) – TRAIN THE TRAINER และ ผู้สอบผ่านการทดสอบจะได้คุณวุฒิจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)(TPQI)

1)  วุฒิบัตรรับรองหลักสูตร PDPA Train The Trainer จาก PDPA THAILAND และสถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล : DDTI
2)  วุฒิบัตรนักจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ระดับ 6 (จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) : TPQI)
3)  คอร์สเรียน E-Learning ฟรี 4 หลักสูตร ได้แก่

  3.1)  Fundamental of Personal Data Protection (PDPA) หลักสูตรละ 3,000 บาท
  3.2) Document Preparation หลักสูตรละ 3,000 บาท
  3.3) Data Flow Diagram (DFD) หลักสูตรละ 3,000 บาท
  3.4) กรณีศึกษา 123 เคส หลักสูตรละ 3,000 บาท (เข้าเรียนได้ 30 วัน) มูลค่ารวม 12,000 บาท /ต่อคน

หลักสูตร Train the Trainer เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้อบรมได้ก้าวเข้าสู่การเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทางสถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล (“สถาบันฯ”) ได้ออกแบบหลักสูตรที่มีความเหมาะสมในด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งการอบรมอย่างเข้มข้นและกิจกรรม Workshop เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถก้าวขึ้นไปเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญได้อย่างมั่นใจ โดยเนื้อหาตลอดหลักสูตรจะมีทั้งสิ้น 4 วัน เริ่มตั้งแต่การเตรียมความพร้อมขั้นพื้นฐานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การสร้างผังกระบวนการทางธุรกิจ การสร้างแผนภาพกระแสข้อมูลตลอดจนเรื่อง Document โดยหลักสูตรจะมีทั้งการอบรมและการเข้าร่วมกิจกรรม Work Shop เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ฉะนั้นผู้ที่ผ่านการอบรมจะมีความพร้อมในการเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้าอบรมที่สนใจ อันจะนำไปสู่การเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญอย่างแท้จริง

ระยะเวลาในการฝึกอบรม : 4 วัน

อบรมแบบ Public training วันที่ 4,11,18 และ 25 มี.ค.2566 (รวม 4 วัน) ณ โรงแรมรามาการ์เด้น ดูแผนที่
วันหัวข้อการฝึกอบรมวิทยากร
วันแรก

เปิดหลักสูตร ด้วยการบรรยาย หัวข้อ “PDPA ที Train The Trainer ต้องตระหนักรู้”  โดยอาจารย์เธียรชัย ณ นคร

 1. อะไรคือ PDPA/GDPR Compliant
 2. เจตนารมณ์ของกฎหมาย สาเหตุในการออก พรบ. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคล
 3. ขอบเขตการบังคับใช้ (Territorial Scope)
 4. นิยามข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data)
อาจารย์เธียรชัย ณ นคร
ผศ.ดร.ธีทัต ชวิศจินดา
วันที่สอง
 1. บทบาทและความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูล
 2. บทบาทและความรับผิดชอบผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 3. การจัดทำเอกสารเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(Documentation Preparation)
 4. บทลงโทษทางกฎหมาย
 5. Q&A
อาจารย์สันต์ภพ พรวัฒนะกิจ
วันที่สาม
 1. ความรู้เรื่องแผนผังข้อมูลทางธุรกิจ (Data Inventory Mapping in Business)
 • Workshop
 1. แผนภาพกระแสข้อมูล (DFD: Data Flow Diagram)
 • ความหมายและความสำคัญ/ประโยชน์/ โครงสร้าง/ สัญลักษณ์/ วิธีการสร้างและเขียน DFD
 • Workshop
 1. ใบบันทึกกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือ Record of Processing Activity (RoPA)
อาจารย์สุกฤษ โกยอัครเดช
วันที่สี่
 1. DPIAs
 • ความสำคัญ/ผู้รับผิดชอบ/เงื่อนเวลาในการจัดทำ/บทบาท DPO ต่อ DPIA
 1. มาตราการรองรับการใช้สิทธิ (DSAR: Data subject access request)
 2. การจัดการการเกิดเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (Data Breach Incident Management)
 3. สอบวัดผลการเรียนรู้หลักสูตรPDPA Train The Trainer และรับมอบวุฒิบัตร (เฉพาะผู้ที่สอบผ่าน)

ผศ.ดร.ธีทัต ชวิศจินดา

อาจารย์สุกฤษ โกยอัครเดช

ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร

หมายเหตุ : เนื้อหาการบรรยายอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยสถานบันฯไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • พิเศษ !! สมัครวันนี้ – 20 ก.พ. รับส่วนลดพิเศษ จากราคาปกติ 50,000 บาท เหลือเพียง 40,000 บาท  (ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • ตัดชำระผ่านบัตรเครดิตได้ทุกบัตร
 • ผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 6  เดือน (สำหรับบัตรที่ร่วมรายการ)
 • พิเศษ !! ลูกค้าเก่า รับส่วนลดเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ (คลิ๊ก  : Line oa )
 • สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นี้
 • รับจำนวนจำกัด 20 ที่นั่ง (เท่านั้น)

   1. มีวุฒิบัตร รับรอง หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง ดังนี้

1.1 ได้รับวุฒิบัตร ICDL Data Protection
1.2 PDPA in Action 13 หลักสูตร
1.3 PDPA SME 6 หลักสูตร
1.4 วุฒิบัตรผ่านหลักสูตรกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Personal Data protection Law for Practitioners, MOOC Chulalongkorn University)

   2. มีประสบการณ์ การทำงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี (ในสาขาใดก็ได้)

   3. เอกสาร Resume ที่แนะนำประวัติการศึกษา และประวัติการทำงานฉบับย่อ

   4. ส่งวิดิโอคลิปแนะนำตัวเองแบบสั้นๆ (ความยาวคลิป 2 นาที/โดยประมาณ)

  5. *กรณีที่ ไม่มีวุฒิบัตร สามารถลงทะเบียนหรือติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อขอรับกำหนดการสอบ รอบพิเศษ

สมัครได้ที่ : https://pdpathailand.info/TTT7W

ปิดรับสมัครแล้ว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Facebook Messenger

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Line

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทรศัพท์ : 02-029-0707 #1 หรือ 063-270-0553

Email : [email protected]