ดร.อุดมธิปก  ไพรเกษตร (โดม)  Udomtipok Phaikaset, Ph.D.

ตำแหน่งและความรับผิดชอบปัจจุบัน
 • ผู้ก่อตั้ง PDPA Thailand
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Chief Executive Officer (CEO)
 • ประธานกรรมการบริหาร สถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI)
 • เลขาธิการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
 • อุปนายกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย (สมาคมอีคอมเมิร์ซไทย)
 • อุปนายกสมาคมการค้าดิจิทัลไทย
 • อนุกรรมการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน)
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้าน IT สถาบันพระปกเกล้า
การศึกษา
 • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาเศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน
 • 2556-2560 กรรมการผู้จัดการบริษัท อินเทลลิเจนท์ รีเสิร์ซ แอนด์ คอนเซาท์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • 2556-2560 กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • 2554-2556 รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเนชั่น
 • 2553-2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัทเนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2547-2553 ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ความเชี่ยวชาญ

Personal Data Protection Act. (PDPA) / การให้คำปรึกษาและวิทยากรทางด้าน Strategy / BusinessModel / Digital Business Model Marketing Strategy / Digital Marketing Social Commerce / E-Commerce E-Business

PDPA: Personal Data Protection act

จัดอบรมให้ความรู้ ให้คำปรึกษา และตรวจสอบด้าน PDPA (Personal Data Protection Act) ตามหลักการในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฉบับปี พ.ศ. 2562

TRAINING

จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรต่าง ๆ ตลอดจนบุคลากรที่ต้องการพัฒนาตนเอง ในรูปแบบการอบรมที่หลากหลาย

DIGITAL CONTENT MARKETING

นำหน้าคู่แข่งก่อนใครด้วยกลยุทธ์เทคนิคที่ใช่และดีที่สุด เพื่อธุรกิจของโรงเรียนทั้ง Social Media และ Website

BUSINESS MODEL CONSULT

เราคือบริษัทผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำปรึกษาธุรกิจเกี่ยวกับที่ใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือ หรือการนำพาองค์กรสู่การเป็นองค์กรที่ใช้ดิจิทัลในการขับเคลื่อนธุรกิจ

ICDL CERTIFICATE

การทดสอบวัดระดับทักษะความสามารถในการใช้ทักษะดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับนักเรียน นิสิต/นักศึกษา บุคลากรขององค์กรต่าง ๆ และประชาชนทั่วไปในโลกยุคดิจิทัลทุกวันนี้

MARKETING RESEARCH

เราเชี่ยวชาญและชำนาญในด้านการทำวิจัยโดยการใช้ช่องทางออนไลน์ในการจัดเก็บข้อมูล ออกแบบงานวิจัยตามความต้องการเฉพาะของลูกค้า

PDPA Media & Community

Facebook Page reach
> 1
Facebook Page like
> 0

www.pdpathailand.com

www.pdpa.online.th

Website Page view
> 1
Website Visit
> 0

หน่วยงานพันธมิตร

บริการของเรา

PDPA Consultant

บริการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย การบริหารจัดการ กระบวนการทำงาน และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยผู้เชี่ยวชาญ

PDPA Audit

ให้คำปรึกษา ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตรวจสอบการทำงาน กระบวนการบริหาร การจัดการ รวมถึงอบรมบุคลากรภายในองค์กรอย่างครบวงจร

DPO Services

บริการด้านเจ้าหน้าคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ DPO แก่คณะทำงานผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (DC) หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (DP) รวมถึงพนักงานภายในองค์กร

PDPA E-learning

หลักสูตรออนไลน์ที่ออกแบบเนื้อหาความรู้ด้าน PDPA อย่างครบถ้วนและครอบคลุม เข้าใจง่ายช่วยให้องค์กรเข้าใจPDPA อย่างง่ายดาย สะดวกประหยัดเวลา

PDPA Public Training

จัดอบรมและ Workshop กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเจาะลึก ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในดำเนินงานภายใต้กฎหมายได้อย่างถูกต้อง

PDPA Inhouse Training

บริการอบรมภายในด้วยหลักสูตรบรรยาย และ workshop ที่ออกแบบเฉพาะองค์กรของคุณ โดยผู้เชี่ยวชาญจาก สถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล

Our PDPA clients

PDPA Thailand Board Game

PDPA จะไม่ใช่ยาขมอีกต่อไปเพียงลองโหลด PDPA Thailand Board Game ที่จะทำให้คุณเข้าใจ PDPA มากยิ่งขึ้นผ่านการเล่นเกมส์ ตัว PDPA Thailand Board Game ออกแบบโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของสถาบัน PDPA Thailand โหลดได้ฟรี

PDPA Thailand Board Game Cover
PDPA Guideline สำหรับองค์กรภาคเอกชน

คู่มือที่จะช่วยโดยให้คุณเข้าใจ PDPA ที่มีผลกับภาคเอกชน เขียนโดย อ. เธียรชัย ณ นคร ประธานกรรมการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

แนวปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กับการคุ้มครองแรงงานสำหรับสถานประกอบการ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทรศัพท์ :
02-029-0707  ต่อ 1-5 /
065-982-5412 (คุณสุ)  
081-632-5918 (คุณปุ๋ม)


Line : @pdpathailand

Messenger : PDPA Thailand

Email : [email protected]