ข้อมูลเพิ่มเติม

อบรมพร้อมสอบเพื่อรับวุฒิบัตร จากสภาดิจิทัลเพื่อศรษฐกิจและสังคมแห่งช่าติ (DCT) และ ICDL

DCT x ICDL PDPA

3,000.00฿5,000.00฿

5/5

อบรมพร้อมสอบเพื่อรับวุฒิบัตร จากสภาดิจิทัลเพื่อศรษฐกิจและสังคมแห่งช่าติ (DCT) และ ICDL