"PDPA template"

ข้อมูลเพิ่มเติม

PDPA Document Templatge ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 48 Template

ประกอบไปด้วยเทมเพลต ดังนี้

1. หนังสือแจ้งช่องทางการถอนความยินยอมตามมาตรา-95 (เอกสารลำดับที่ 1)
2. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

2.1 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (เอกสารลำดับที่ 2)
2.2 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับกล้องวงจรปิด (เอกสารลำดับที่ 3)

3. ประกาศความเป็นส่วนตัว

3.1 ประกาศความเป็นส่วนตัวของคู่ค้า (เอกสารลำดับที่ 4)
3.2 ประกาศความเป็นส่วนตัวของผู้ถือหุ้น (เอกสารลำดับที่ 5)
3.3 ประกาศความเป็นส่วนตัวของผู้สมัครงานและพนักงาน (เอกสารลำดับที่ 6)
3.4 ประกาศความเป็นส่วนตัวของลูกค้า (เอกสารลำดับที่ 7)

4. หนังสือให้ความยินยอมในการเก็บและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

4.1 หนังสือให้ความยินยอมในการเก็บและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง (เอกสารลำดับที่ 8)
4.2 หนังสือให้ความยินยอมในการเก็บและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับบุคคลทั่วไป (เอกสารลำดับที่ 9)
4.3 หนังสือให้ความยินยอมในการเก็บและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้สมัครงาน (เอกสารลำดับที่ 10)
4.4 หนังสือให้ความยินยอมในการเก็บและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับลูกค้า (เอกสารลำดับที่ 11)
4.5 หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล-กรณีทั่วไป (เอกสารลำดับที่ 12)

5. นโยบายคุกกี้ (เอกสารลำดับที่ 13)
6. ตัวอย่างแผนภาพกระแสข้อมูล (เอกสารลำดับที่ 14)
7. ใบบันทึกกิจกรรมการประมวลผล (เอกสารลำดับที่ 15)
8. สัญญาประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล-DPA (เอกสารลำดับที่ 16)
9. ข้อตกลงในการแบ่งปันข้อมูล-DSA (เอกสารลำดับที่ 17)
10. หนังสือขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล-DSAR (เอกสารลำดับที่ 18)

10.1 หนังสือขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล (เอกสารลำดับที่ 19)
10.2 คำร้องขอดูข้อมูลกล้องวงจรปิด (เอกสารลำดับที่ 20)

11. หนังสือแจ้งรับเรื่องการขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (เอกสารลำดับที่ 21)
12. แบบบันทึกรายการเกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (เอกสารลำดับที่ 22)
13. ประกาศ-แต่งตั้ง-คณะทำงาน-DPO (เอกสารลำดับที่ 23)
14. แบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์รั่วไหลของข้อมูล (เอกสารลำดับที่ 24)

"PDPA template"

PDPA Document Template (ภาษาไทย+อังกฤษ 48 เทมเพลต)

Original price was: 60,000.00฿.Current price is: 50,000.00฿.

5/5

แบบฟอร์ม เทมเพลต เอกสาร และสัญญาต่าง ๆ ที่ออกแบบจากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย จะช่วยให้คุณสามารถทำเอกสารและสัญญาต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย และถูกต้อง