ข้อมูลเพิ่มเติม

PDPA Document Templatge ภาษาไทย จำนวน 19 Template

ประกอบไปด้วยเทมเพลต ดังนี้

 1. หนังสือแจ้งช่องทางการถอนความยินยอมตามมาตรา-95 (เอกสารลำดับที่ 1)
2. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 2.1 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (เอกสารลำดับที่ 2)
2.2 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับกล้องวงจรปิด (เอกสารลำดับที่ 3)

 3. ประกาศความเป็นส่วนตัว

 3.1 ประกาศความเป็นส่วนตัวของคู่ค้า (เอกสารลำดับที่ 4)
3.2 ประกาศความเป็นส่วนตัวของผู้ถือหุ้น (เอกสารลำดับที่ 5)
3.3 ประกาศความเป็นส่วนตัวของผู้สมัครงานและพนักงาน (เอกสารลำดับที่ 6)
3.4 ประกาศความเป็นส่วนตัวของลูกค้า (เอกสารลำดับที่ 7)

 4. หนังสือให้ความยินยอมในการเก็บและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 4.1 หนังสือให้ความยินยอมในการเก็บและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง (เอกสารลำดับที่ 8)
4.2 หนังสือให้ความยินยอมในการเก็บและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับบุคคลทั่วไป (เอกสารลำดับที่ 9)
4.3 หนังสือให้ความยินยอมในการเก็บและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้สมัครงาน (เอกสารลำดับที่ 10)
4.4 หนังสือให้ความยินยอมในการเก็บและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับลูกค้า (เอกสารลำดับที่ 11)

 5. นโยบายคุกกี้ (เอกสารลำดับที่ 12)
6. ใบบันทึกกิจกรรมการประมวลผล (เอกสารลำดับที่ 13)
7. สัญญาประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล-DPA (เอกสารลำดับที่ 14)
8. หนังสือขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล-DSAR (เอกสารลำดับที่ 15)

 8.1 หนังสือขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล (เอกสารลำดับที่ 16)
8.2 คำร้องขอดูข้อมูลกล้องวงจรปิด (เอกสารลำดับที่ 17)

 9. หนังสือแจ้งรับเรื่องการขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (เอกสารลำดับที่ 18)
10. แบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์รั่วไหลของข้อมูล (เอกสารลำดับที่ 19)

PDPA Document Template (ภาษาไทย 20 เทมเพลต)

20,000.00฿

5/5

แบบฟอร์ม เทมเพลต เอกสาร และสัญญาต่าง ๆ ที่ออกแบบจากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย จะช่วยให้คุณสามารถทำเอกสารและสัญญาต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย และถูกต้อง