ข้อมูลเพิ่มเติม

PDPA Document Templates ภาษาไทย จำนวน 24 เทมเพลต

ประกอบไปด้วยเทมเพลต ดังนี้

 

ชุดเทมเพลต เอกสารเทมเพลตทั้งหมด
1.หนังสือแจ้งช่องทางการถอนความยินยอมตามมาตรา 95 1. หนังสือแจ้งช่องทางการถอนความยินยอมตามมาตรา 95
2.นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

3. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับกล้องวงจรปิด

3. ประกาศความเป็นส่วนตัว 4. ประกาศความเป็นส่วนตัวของคู่ค้า

5. ประกาศความเป็นส่วนตัวของผู้ถือหุ้น

6. ประกาศความเป็นส่วนตัวของผู้สมัครงานและพนักงาน

7. ประกาศความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

4. หนังสือให้ความยินยอมในการเก็บและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 8. หนังสือให้ความยินยอมในการเก็บและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง

9. หนังสือให้ความยินยอมในการเก็บและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับบุคคลทั่วไป

10. หนังสือให้ความยินยอมในการเก็บและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้สมัครงาน

11. หนังสือให้ความยินยอมในการเก็บและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับลูกค้า

12. หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล-กรณีทั่วไป

5. นโยบายคุกกี้ 13. นโยบายคุกกี้
6. ตัวอย่างแผนภาพกระแสข้อมูล 14. ตัวอย่างแผนภาพกระแสข้อมูล
7. ใบบันทึกกิจกรรมการประมวลผล 15. ใบบันทึกกิจกรรมการประมวลผล (RoPA)
8. สัญญาประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล DPA 16. สัญญาประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (DPA)
9. ข้อตกลงในการแบ่งปันข้อมูล DSA 17. ข้อตกลงในการแบ่งปันข้อมูล (DSA)
10. หนังสือขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล DSAR 18. หนังสือขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล (DSAR)

19. คำร้องขอดูข้อมูลกล้องวงจรปิด

11. หนังสือแจ้งรับเรื่องการขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 20. หนังสือแจ้งรับเรื่องการขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
12. แบบบันทึกรายการเกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 21. แบบบันทึกรายการเกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
13. ประกาศ-แต่งตั้ง-คณะทำงาน DPO 22. ประกาศ-แต่งตั้ง-คณะทำงาน DPO
14. แบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์รั่วไหลของข้อมูล 23. แบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์รั่วไหลของข้อมูล

24. หนังสือแจ้งเหตุละเมิดต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

PDPA Document Templates (ภาษาไทย 24 เทมเพลต)

30,000.00฿

5/5

แบบฟอร์ม เทมเพลต เอกสาร และสัญญาต่าง ๆ ที่ออกแบบจากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย จะช่วยให้คุณสามารถทำเอกสารและสัญญาต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย และถูกต้อง