แบบประเมินความเสี่ยง

เงื่อนไขการรับประกัน

1

แผนประกันภัยมีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี

2

อาณาเขตความคุ้มครอง และขอบเขตอำนาจศาลประเทศไทย

3

ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้คนละ 1 ฉบับ

4

ผู้เอาประกันภัยต้องได้ผ่านการรับรองการจัดการ PDPA

5

ไม่รับประกันภัยธุรกิจ ดังนี้

– ธุรกิจที่ให้บริการด้านเครือข่ายสังคม เช่น Facebook, Instagram, line เป็นต้น
– ผู้รวบรวมข้อมูล เช่น ธุรกิจ Cloud Service เป็นต้น
– ธุรกิจที่ให้บริการด้านเครือข่ายวัยผู้ใหญ่ เช่น Tinder เป็นต้น
– ความบันเทิงที่เกี่ยวกับผู้ใหญ่
– ธุรกิจการพนันออนไลน์
– ธุรกิจให้บริการแพลตฟอร์มด้านเทรดออนไลน์ หรือธุรกิจที่รายได้มาจากการขายออนไลน์ 100%
– ธุรกิจซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล
– ธุรกิจที่ให้บริการด้านการทำธุรกรรมชำระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือเดบิต
– ธนาคารหรือบริษัทผู้ให้สินเชื่อ

6

ระบบรักษาความปลอดภัย ผู้เอาประกันภัยรวมถึงบริษัทลูกต้องมีระบบการควบคุมและรักษาความปลอดภัย ดังนี้

– มีระบบปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย เช่น Firewall โปรแกรมป้องกันไววัส หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่เทียบเท่าเพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยระบบ
– มีระเบียบปฏิบัติในการเข้าถึงข้อมูลหรือระบบต่าง ๆ เพื่อเป็นการักษาความปลอดภัย เช่น มีการกำทนดรหัสความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลของพนักงานแต่ละคน

7

การสำรองข้อมูล (Back up) และการกู้ข้อมูล (Recovery) ผู้เอาประกันภัยรวมถึงบริษัทลูกต้องการมีมาตรการและระเบียบปฏิบัติในการสำรองข้อมูลและการกู้ข้อมูล

8

ผู้เอาประกันภัยต้องมีภูมิลำเนา และเป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในประเทศไทย และไม่มีรายได้หรือธุรกรรมหรือมีการดำเนินงานในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนนาดา และทวีปยุโรป

9

การเชื่อมต่อของระบบ ระบบหลักของบริษัทจะต้องไม่ได้เชื่อมต่อกับบริษัทแม่หรือบริษัทลูกหรือเชื่อมต่อกับเฟรนไซส์

10

ประวัติความเสียหาย และเหตุการณ์เรียกร้อง

– ผู้เอาประกันภัยรวมถึงบริษัทลูก ไม่เคยได้รับความเสียหาย หรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน รวมถึงค่าปรับที่เข้าความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยไชเบอร์มาก่อนการเอาประกันภัย
– ผู้เอาประกันภัยรวมถึงบริษัทลูก ไม่ได้รับเรื่องราว หรือ การกระทำใด ๆ ที่อาจนำไปสู่ความเสียหายหรือการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายใต้ความคุ้มครองกรมธรรม์นี้