แบบประเมินความเสี่ยง

แบบประเมินความเสี่ยง เพื่อประเมินผลกระทบของกิจการเอกชนที่เป็นนิติบุคคลจาก พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562

แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด สถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล และ PDPA Thailand
เพื่อใช้ประเมินผลกระทบของกิจการเอกชนจากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 ของกิจการที่เป็นนิติบุคคล
กรุณากรอกข้อมูลและหมายเลขโทรศัพท์เพื่อใช้ในการยืนยัน OTP เพื่อทำแบบประเมินความเสี่ยงองค์กรด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
และให้ทาง DBC สามารถนำเสนอแพคเกจที่เหมาะสมกับองค์กรของท่าน
โปรดอ่านคำเตือนก่อนเริ่มทำแบบประเมิน
คำเตือนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
ให้ตอบคำถามข้างต้นตามความเป็นจริงทุกข้อ หากผู้เอาประกันภัยปกปิดข้อความจริง หรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จจะมีผลให้สัญญาประกันภัยนี้ตกเป็นโมฆียะ
ซึ่งบริษัทมีสิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865