PDPA Insurance

อุ่นใจหลังปรับองค์กรตามกฎหมาย พร้อมรับทุกความเสี่ยงละเมิด

ด้วยประกันภัยด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA Insurance

ดำเนินธุรกิจอย่างอุ่นใจภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) ด้วยประกันภัยความรับผิดต่อข้อมูลส่วนบุคคล เหมาะสำหรับทุกองค์กรที่มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล อุ่นใจด้วยวงเงินคุ้มครองตั้งแต่ 5 – 30 ล้านบาท ช่วยบรรเทาความเสียหายจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์ (Cyber Attacks) ที่อาจเกิดขึ้นได้กับทุกธุรกิจ

ความคุ้มครอง ครอบคลุมความเสียหายแก่องค์กรในด้านต่าง ๆ เช่น การตรวจสอบการจัดการข้อมูล ค่าปรับจากการจัดการข้อมูล ค่าใช้จ่ายในการแจ้งเตือนและเฝ้าระวัง ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี ความรับผิดตามกฎหมายเมื่อเกิดกรณีละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ

อุ่นใจ มั่นใจและคุ้มค่าด้วยแบบประกันที่มีให้เลือก 6 แผน

เงื่อนไขการรับประกัน

1

แผนประกันภัยมีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี

2

อาณาเขตความคุ้มครอง และขอบเขตอำนาจศาลประเทศไทย

3

ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้คนละ 1 ฉบับ

4

ผู้เอาประกันภัยต้องได้ผ่านการรับรองการจัดการ PDPA

5

ไม่รับประกันภัยธุรกิจ ดังนี้

– ธุรกิจที่ให้บริการด้านเครือข่ายสังคม เช่น Facebook, Instagram, line เป็นต้น
– ผู้รวบรวมข้อมูล เช่น ธุรกิจ Cloud Service เป็นต้น
– ธุรกิจที่ให้บริการด้านเครือข่ายวัยผู้ใหญ่ เช่น Tinder เป็นต้น
– ความบันเทิงที่เกี่ยวกับผู้ใหญ่
– ธุรกิจการพนันออนไลน์
– ธุรกิจให้บริการแพลตฟอร์มด้านเทรดออนไลน์ หรือธุรกิจที่รายได้มาจากการขายออนไลน์ 100%
– ธุรกิจซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล
– ธุรกิจที่ให้บริการด้านการทำธุรกรรมชำระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือเดบิต
– ธนาคารหรือบริษัทผู้ให้สินเชื่อ

6

ระบบรักษาความปลอดภัย ผู้เอาประกันภัยรวมถึงบริษัทลูกต้องมีระบบการควบคุมและรักษาความปลอดภัย ดังนี้

– มีระบบปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย เช่น Firewall โปรแกรมป้องกันไววัส หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่เทียบเท่าเพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยระบบ
– มีระเบียบปฏิบัติในการเข้าถึงข้อมูลหรือระบบต่าง ๆ เพื่อเป็นการักษาความปลอดภัย เช่น มีการกำทนดรหัสความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลของพนักงานแต่ละคน

7

การสำรองข้อมูล (Back up) และการกู้ข้อมูล (Recovery) ผู้เอาประกันภัยรวมถึงบริษัทลูกต้องการมีมาตรการและระเบียบปฏิบัติในการสำรองข้อมูลและการกู้ข้อมูล

8

ผู้เอาประกันภัยต้องมีภูมิลำเนา และเป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในประเทศไทย และไม่มีรายได้หรือธุรกรรมหรือมีการดำเนินงานในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนนาดา และทวีปยุโรป

9

การเชื่อมต่อของระบบ ระบบหลักของบริษัทจะต้องไม่ได้เชื่อมต่อกับบริษัทแม่หรือบริษัทลูกหรือเชื่อมต่อกับเฟรนไซส์

10

ประวัติความเสียหาย และเหตุการณ์เรียกร้อง

– ผู้เอาประกันภัยรวมถึงบริษัทลูก ไม่เคยได้รับความเสียหาย หรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน รวมถึงค่าปรับที่เข้าความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยไชเบอร์มาก่อนการเอาประกันภัย
– ผู้เอาประกันภัยรวมถึงบริษัทลูก ไม่ได้รับเรื่องราว หรือ การกระทำใด ๆ ที่อาจนำไปสู่ความเสียหายหรือการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายใต้ความคุ้มครองกรมธรรม์นี้

ข้อยกเว้นที่สำคัญ

1

ไม่คุ้มครองการกระทำการทุจริตของบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ (Director, Compliance and Data Protection Officer General Officer)

2

ไม่คุ้มครองความล้มเหลวของระบบพื้นฐาน (Infrastructure Failure) หรือระบบรักษาความปลอดภัย (Security Failure)

3

ไม่คุ้มครองการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งไม่สามารถประเมินค่าได้

4

ไม่คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ในกรมธรรม์

5

ความรับผิดส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดเอง ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

หมายเหตุ

– แผนประกันภัยสำหรับ บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด (DBC)
– บริษัทฯ ชดเชยความรับผิดของทุกกรณีตามจำนวนเงินจำกัดความรับผิด ทั้งนี้ ต้องไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
– บริษัทฯ จะชดใช้คำสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายที่ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเรียกร้องได้จากผู้รับผิดชอบจากแหล่งอื่น
– เพื่อประโยชน์สูงสุด กรุณาตรวจสอบจำนวนเงินเอาประกันภัยและเบี้ยประกันภัยกับเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของกรุงเทพประกันภัย
กรณีที่จำนวนเงินจำกัดความรับผิดสูงสุดต่อปีกรมธรรม์ประกันภัยมากกว่า 30 ล้านบาท หรือรายได้ทางธุรกิจ (Turnover) มากกว่า 200 ล้านบาท กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด (DBC) โทร. 06 3079 3360, 0 2029 0707 กด 8
– ควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

เลือกซื้อ