ด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) มีผลใช้บังคับอย่างเต็มรูปแบบในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรธุรกิจต้องปรับเปลี่ยนสัญญาและกระบวนการในการดำเนินงาน เพื่อไม่ให้ละเมิดต่อกฎหมายดังกล่าว ขณะที่ประเทศไทยมีองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กว่า 3 ล้านราย มีการจ้างงานกว่า 17 ล้านคน แต่ที่ผ่านมามี SMEs มีความรู้ความเข้าใจ PDPA น้อยมาก

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) มีพันธกิจในการพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในทุกระดับ ร่วมกับ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ซึ่งมีสมาชิกและเครือข่ายผู้ประกอบการกว่า 100,000 รายทุกจังหวัดทั่วประเทศ และผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย PDPA Thailand มุ่งพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล รวมทั้งความคิดสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้ เพื่อแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของ SMEs ให้เท่าทันกับเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล โดยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอีกด้านที่ SMEs ต้องปรับตัวและพัฒนาให้ทันกระแสโลก

สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย PDPA THAILAND บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด และสถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล : DDTI ได้ออกแบบหลักสูตรที่มีความเหมาะสมในด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเข้มข้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล พ.ศ. 2562 อย่างมั่นใจ เริ่มตั้งแต่การเตรียมความพร้อมขั้นพื้นฐานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การสร้างผังกระบวนการทางธุรกิจ การสร้างแผนภาพกระแสข้อมูลตลอดจนเรื่อง Document เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ฉะนั้นผู้ที่ผ่านการอบรมจะมีความพร้อมในการปฏิบัติงานภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล และเปิดโอกาสในการเป็นนักคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมืออาชีพได้ โดยเนื้อหาตลอดหลักสูตรจะมีทั้งสิ้น 6 รายวิชา ระยะเวลารวม 13 ชั่วโมง 30 นาที

  • หลักสูตรที 1 : Fundamental of Personal Data Protection โดย ผศ.ดร.ธีทัต ชวิศจินดา ระยะเวลา 3  ชั่วโมง 50 นาที

  • หลักสูตรที่ 2 : PDPA Documentation Preparation โดย อาจารย์สันต์ภพ พรวัฒนะกิจ ระยะเวลา 3  ชั่วโมง 16 นาที

  • หลักสูตรที่ 3 : Data Flow Diagram (DFD) โดย อาจารย์สุกฤษ โกยอัครเดช ระยะเวลา 1  ชั่วโมง 12 นาที

  • หลักสูตรที่ 4 : Data Subject Request (DSR) โดย อาจารย์สุกฤษ โกยอัครเดช ระยะเวลา 59 นาที

  • หลักสูตรที่ 5 : PDPA for IT Management โดย รศ.ดร.สมชาย นำประเสริฐชัย ระยะเวลา 2 ชั่วโมง 43 นาที

  • หลักสูตรที่ 6 : PDPA for SMEs โดย ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร ระยะเวลา 53 นาที

  • ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเข้าอบรมหลักสูตรพื้นฐานแนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ครบทั้ง 6 วิชา ตามระยะเวลาทั้งสิ้น 13 ชั่วโมง 30 นาที และจะต้องสอบผ่านหลักสูตรพื้นฐานแนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้ง  6 วิชา โดยแต่ละวิชาต้องได้คะแนนสอบอย่างน้อย 75% ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเข้าสอบได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งจนกว่าจะสอบผ่าน จึงจะได้รับวุฒิบัตรรับรองหลักสูตร “ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขั้นพื้นฐาน” จาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa), สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย, PDPA THAILAND, บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด และสถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล : DDTI
  • ระยะเวลาในการเข้าเรียน 30 วัน
  • หลักสูตรนี้มีมูลค่า 5,000 บาท พิเศษเฉพาะผู้ที่เข้าร่วมอบรมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จะได้รับสิทธิ์เข้าเรียนฟรี
  • สงวนสิทธิ์ 1 ท่านต่อ 1 หน่วยงาน/กรม/กอง

ติดต่อ:

Line ID : @pdpaforeducation หรือคลิก https://lin.ee/IPxaIis

เบอร์ติดต่อ : 02-029-0707 ต่อ 1-3

Email : [email protected]

Slide 1 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 2 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 3 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Previous
Next