ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม (ดร.เก่ง) รับตำแหน่ง เลขาธิการ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้บริหารงานสำนักงาน PDPC

คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

24 สิงหาคม 2565 – จากประชุมคณะกรรมการกำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ครั้งที่ 5/2565 ว่ามีการลงมติแต่งตั้ง นายศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม (ดร.เก่ง) ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพานิชย์ (NSD) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA) รับตำแหน่งเป็นเลขาธิการ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป ตามอำนาจตามความในมาตรา 54 (8) และมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล พ.ศ.2562    นายศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม หรือ ดร.เก่ง เป็นอดีตคณะอนุกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม  รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และตำแหน่งล่าสุดก่อนรับตำแหน่งเลขาธการ ในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพานิชย์ (NSD) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA) ถือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม   ทั้งนี้เลขาธิการ […]