ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม (ดร.เก่ง) รับตำแหน่ง เลขาธิการ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้บริหารงานสำนักงาน PDPC

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : pornpilast.su

ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม (ดร.เก่ง) รับตำแหน่ง เลขาธิการ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้บริหารงานสำนักงาน PDPC

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : pornpilast.su

24 สิงหาคม 2565 – จากประชุมคณะกรรมการกำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ครั้งที่ 5/2565 ว่ามีการลงมติแต่งตั้ง นายศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม (ดร.เก่ง) ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพานิชย์ (NSD) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA) รับตำแหน่งเป็นเลขาธิการ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป ตามอำนาจตามความในมาตรา 54 (8) และมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล พ.ศ.2562 

 

นายศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม หรือ ดร.เก่ง เป็นอดีตคณะอนุกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม  รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และตำแหน่งล่าสุดก่อนรับตำแหน่งเลขาธการ ในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพานิชย์ (NSD) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA) ถือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม

 

ทั้งนี้เลขาธิการ ในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีอำำนาจและหน้าที่ในการบริหารงานของสำนักงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของสำนักงาน ตามนโยบายหน้าที่และอำนาจตามมาตรา 63 ดังต่อไปนี้

 

เลขาธิการมีหน้าที่และอำนาจตาม PDPA มาตรา 63 ดังต่อไปนี้

  1. บริหารงานของสำนักงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของสำนักงาน ตามนโยบาย แผนระดับชาติ แผนยุทธศาสตร์ นโยบายของคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการ และคณะกรรมการกำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และระเบียบ ข้อบังคับหรือมติของคณะกรรมการกำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  2. วางระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงานโดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย มติของคณะรัฐมนตรี และระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด นโยบาย มติ หรือประกาศที่คณะกรรมการกำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด
  3. เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงาน และลูกจ้างของสำนักงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างของสำนักงานตามระเบียบหรือข้อบังคับของสำนักงาน
  4. แต่งตั้งรองเลขาธิการและผู้ช่วยเลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานของเลขาธิการตามที่เลขาธิการมอบหมาย
  5. บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยพนักงาน และลูกจ้างของสำนักงาน ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างของสำนักงานออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ ตามระเบียบหรือข้อบังคับที่คณะกรรมการกำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด
  6. ปฏิบัติการอื่นใดตามระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด นโยบาย มติ หรือประกาศของคณะกรรมการกำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เลขาธิการรับผิดชอบในการบริหารงานของสำนักงานขึ้นตรงต่อคณะกรรมการกำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ทั้งนี้ตามมาตรา 68 กำหนดไว้ว่าให้เลขาธิการเป็นผู้แทนของสำนักงาน หรือเลขาธิการจะมอบอำนาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้ แต่ต้องเป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

ปัจจุบันดร.เก่งได้เริ่มต้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเลขาธิการ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการบริหารจัดการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) และการดำเนินงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย

Share :