ข่าวประชาสัมพันธ์

 อาจารย์สุกฤษ โกยอัครเดช : Chief PDPA Consultant and Auditor บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด (PDPA Thailand)        และเลขาธิการสมาคมผู้ตรวจสอบและให้คำปรึกษาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทย (TPDPA)                ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในหัวข้อ Legal and Accounting 101 – Protecting Your Startup and Everything about PDPA that Startups need to know เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย PDPA ที่เกี่ยวข้องการผู้ประกอบการธุรกิจสตาร์ทอัพ และร่วมออกบูธเพื่อนำเสนอบริการด้าน PDPA อาทิ PDPA Consulting Services, PDPA Compliance Audit Services, DPO Services และ In-house Training & e-Learning ภายในงาน Makers United 2023 ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงภาพยนตร์ Major Cineplexในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566
      ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร : ผู้ก่อตั้งสื่อ PDPA Thailand, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด และนายกสมาคมผู้ตรวจสอบและให้คำปรึกษาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทย (TPDPA)     ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ผู้บรรยาย ในหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 9 (e-Government for Chief Executive Officer Program: e-GCEO#9) โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (ทีดีจีเอ) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566
     ✨ บรรยายกาศการอบรม หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ  “การจัดทําแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กับ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของหน่วยงานภาครัฐ” รุ่นที่ 1   ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ – 30 มีนาคม 2566     โครงการเพื่อให้ข้าราชการที่รับผิดชอบการพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการมีความรู้และความเข้าใจเรื่องพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และสามารถเชื่อมโยงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ กับพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมนำแนวทางการปฎิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับหน่วยงานราชการไปปฏิบัติที่หน่วยงานได้
เขียนและเรียบเรียงโดย รศ.ดร.สมชาย นำประเสริฐชัย อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ข้อมูลเป็นสินทรัพย์สำคัญขององค์กร  การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจและการปฏิบัติการกลายเป็นสิ่งจำเป็นในการสร้างคุณค่าและความได้เปรียบในการแข่งขัน    อย่างไรก็ตามเมื่อพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ PDPA (Personal Data Protection Act) ซึ่งเป็นกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บังคับใช้เมื่อ 1 มิถุนายน 2565 นั้น  ทำให้หลายองค์กรของไทยมีความกังวลเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลในการดำเนินการต่างๆ ขององค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินการที่มีข้อมูลส่วนบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้อง    การนำข้อมูลมาใช้จำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรต้องมีการบริหารจัดการข้อมูลที่ดีเพื่อให้ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลที่มีคุณภาพและสามารถนำสร้างคุณค่าให้กับองค์กร   ดังนั้นทุกองค์กรต้องมีการจัดการข้อมูล (Data Management)  ที่ดี  ซึ่งประกอบด้วยหลายๆ ประเด็นตั้งแต่การกำหนดสถาปัตยกรรมข้อมูล การจัดทำโมเดลข้อมูล การจัดเก็บและการดำเนินการข้อมูล  การรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล การบูรณาการข้อมูล  การจัดการเอกสารและเนื้อหา  ข้อมูลหลักข้อมูลอ้างอิง ระบบคลังข้อมูลและธุรกิจอัจฉริยะ เมตาดาต้า และคุณภาพข้อมูล   ทั้งนี้การจัดการข้อมูลจะมีการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance) เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนให้ทุกกระบวนการจัดการข้อมูลนั้นบรรลุเป้าหมาย    ดังภาพที่แสดงให้เห็นว่าการกำกับดูแลข้อมูลนั้นรองรับทุกประเด็นในกระบวนการของการจัดการข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง สมบูรณ์ ปลอดภัย สามารถเข้าถึงได้และมีคุณภาพเพื่อสร้างคุณค่าในการใช้ข้อมูล /*! elementor – v3.11.4 – 12-03-2023 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img[src$=”.svg”]{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block} /*! elementor – v3.11.4 – 12-03-2023 */ .elementor-column .elementor-spacer-inner{height:var(–spacer-size)}.e-con{–container-widget-width:100%}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer,.e-con>.elementor-widget-spacer{width:var(–container-widget-width,var(–spacer-size));–align-self:var(–container-widget-align-self,initial);–flex-shrink:0}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container,.e-con-inner>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer,.e-con>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container,.e-con>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer{height:100%}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer>.elementor-spacer-inner,.e-con>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer>.elementor-spacer-inner{height:var(–container-widget-height,var(–spacer-size))} การกำกับดูแลข้อมูล เป็นการกำหนดนโยบาย กระบวนการ มาตรฐาน บทบาทและความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องโดยสอดคล้องกับกลยุทธ์และปัจจัยแวดล้อมขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลได้รับการจัดการในฐานะของสินทรัพย์องค์กรเป็นอย่างดี     เพื่อให้การดำเนินการจัดการข้อมูลในส่วนของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่เป็นภาระเพิ่มเติมแก่องค์กร    องค์กรควรพิจารณาว่าข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลองค์กร   เมื่อองค์กรมีการจัดการข้อมูลและการกำกับดูแลข้อมูลที่ดีแล้วย่อมไม่เกิดปัญหาแก่ข้อมูลขององค์และ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลด้วย การกำกับดูแลข้อมูลช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และสร้างความมั่นใจในคุณภาพของข้อมูล  ด้วยกระบวนการจัดการต่างๆ ที่มีการกำกับดูแลที่ครอบคลุมทั้งนโยบาย แนวทางปฏิบัติตลอดทั้งวงจรชีวิตของข้อมูลตั้งแต่การรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูล จนกระทั่งการทำลายข้อมูล    การกำกับดูแลข้อมูลยังมีการประเมินและการตรวจสอบในกระบวนการต่างๆ
นายสุรพล พลอยสุข ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พร้อมด้วย ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และ ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จรดปากกาลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐ ระหว่าง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ สคส. เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรภาครัฐให้มีความพร้อมต่อการเป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงส่งเสริมให้ได้รับการประเมินสมรรถนะเพื่อให้ได้ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมีนางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และนางสุนทรีย์ ส่งเสริม จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ร่วมเป็นสักขีพยาน นายสุรพล กล่าวว่า จากนี้ไป ทั้งสามหน่วยงานจะได้ร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐของประเทศ ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จะมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนในการจัดทำมาตรฐานอาชีพ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐ และเครื่องมือในการประเมินสมรรถนะ พร้อมร่วมจัดทำหลักสูตรเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐ (Government Data Protection Officer : GDPO) ที่ยึดโยงกับมาตรฐานอาชีพ รวมถึงการให้คุณวุฒิวิชาชีพแก่ผู้ผ่านการอบรมและทดสอบตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด ยกระดับสมรรถนะเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐของประเทศไทย สู่การเป็นต้นแบบมืออาชีพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับบุคลากรภาครัฐ ให้ตระหนักถึงการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดภายในองค์กร สามารถบริหารจัดการด้านข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมถึงส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐ ได้มีโอกาสเข้าสู่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ในมาตรฐานอาชีพนักจัดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และได้รับการประเมินสมรรถนะเพื่อให้ได้ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อการพัฒนา สามารถรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เกิดขึ้นตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ได้กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรสาธารณะ และองค์กรหรือหน่วยงานที่มีการเก็บรวบรวม ใช้หรือมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ต้องมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประจำองค์กรขึ้น เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบ กระบวนการการเก็บ ใช้ และเผยแพร่ข้อมูล ดังนั้น
PDPA Thailand ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) สนับสนุนและสร้างความปลอดภัยด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชน   วันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 – ณ ห้องประชุม 601 อาคาร อำนวยการ 1 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) PDPA Thailand นำทีมโดย ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด ผู้ก่อตั้งสื่อ PDPA Thailand และอาจารย์ สุกฤษ โกยอัครเดช Chief of PDPA Consultant and Auditor บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด กรรมการ สถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI)  ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท อสมท  จำกัด  (มหาชน) โดยมี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท  นายผาติยุทธ ใจสว่าง ร่วมลงนามฯ ซึ่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวมีขึ้นเพื่อสนับสนุนและสร้างความปลอดภัยด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชน ทั้งนี้  อสมท  (MCOT)  เป็นรัฐวิสาหกิจในรูปบริษัทมหาชนจำกัด และเป็นกิจการสื่อสารมวลชน ภายใต้การกำกับของรัฐบาลไทย โดยสำนักนายกรัฐมนตรี และเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ได้เลงเห็นความสำคัญและความจำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนจัดทำ PDPA ให้กับคนในองค์กร  อีกทั้งควรที่จะเผยแพร่ความรู้ด้านความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ให้ประชาชนได้รับทราบและตระหนักถึงสิทธิของตนเอง จึงได้ลงนามความร่วมมือกับ
ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด ผู้ก่อตั้งสื่อ PDPA Thailand และอาจารย์พงษ์ศักดิ์ ธัมประพาสอัศดร Chief Operation Officer บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด เข้าพบ คุณดรรชนี ศรีอนันต์รักษา ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในเรื่องประกันภัยทางไซเบอร์กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  /*! elementor – v3.10.1 – 17-01-2023 */ .elementor-column .elementor-spacer-inner{height:var(–spacer-size)}.e-con{–container-widget-width:100%}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer,.e-con>.elementor-widget-spacer{width:var(–container-widget-width,var(–spacer-size));–align-self:var(–container-widget-align-self,initial);–flex-shrink:0}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container,.e-con-inner>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer,.e-con>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container,.e-con>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer{height:100%}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer>.elementor-spacer-inner,.e-con>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer>.elementor-spacer-inner{height:var(–container-widget-height,var(–spacer-size))} PDPA Thailand นำทีมโดย ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด ผู้ก่อตั้งสื่อ PDPA Thailand และอาจารย์พงษ์ศักดิ์ ธัมประพาสอัศดร Chief Operation Officer บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด ได้มีการเดินทางเข้าพบ คุณดรรชนี ศรีอนันต์รักษา ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในเรื่องประกันภัยทางไซเบอร์กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยได้มีการเสนอแนวทางในการปฏิบัติตาม กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ กฎหมาย PDPA เนื่องจากบริษัทประกันภัย ถือเป็นธุรกิจที่มีการเก็บ รวบรวม ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลประเภทอ่อนไหวเป็นหลัก  โดยหลังจากหารือแนะแนวทางกันแล้วทางด้าน PDPA Thailand ได้มอบมอบ PDPA Boardgame เป็นที่ระลึก
อาจารย์สุกฤษ โกยอัครเดช Chief PDPA Consultant and Auditor บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด รับมอบหมายโดย ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด ผู้ก่อตั้งสื่อ PDPA THAILAND เข้าพบผู้บริหารและคณะทำงาน บริษัท ป่าตองรีสอร์ทโฮเต็ล จำกัด เพื่อมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ปี 2566 พร้อมอบรมการจัดทำบันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผล (RoPA) และขอขอบคุณในฐานะผู้ใช้บริการที่ปรึกษาด้าน PDPA ณ โรงแรมป่าตองรีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต วันที่ 20 มกราคม 2566 Previous Next
คุณทรงพล หนูบ้านเกาะ และคุณลาภิสรา แสงซื่อ ผู้จัดการโครงการฯ บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จํากัด ได้รับมอบหมายจาก  ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด ผู้ก่อตั้งสื่อ PDPA THAILAND เข้าพบผู้บริหาร บริษัท พีแอนด์แอล กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะ Partner เพื่อมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ปี 2566 และบอร์ดเกมส์ PDPA THAILAND พร้อมทั้งพูดคุยแลกเปลี่ยนแผนการดำเนินงานทางธุรกิจด้าน PDPA ปี 2566 ณ บริษัท พีแอนด์แอล กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัดใน วันที่ 23 มกราคม 2566
thThai

ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบ