โครงการฝึกอบรม “การให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สําหรับผู้ปฏิบัติงานในกรมโรงงานอุตสาหกรรม”

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : Pichitchai Sangnak

โครงการฝึกอบรม “การให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สําหรับผู้ปฏิบัติงานในกรมโรงงานอุตสาหกรรม”

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : Pichitchai Sangnak

การให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในเรื่องของกฎหมาย PDPA ส่งเสริมทักษะสําหรับผู้ปฏิบัติงานในกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

โครงการฝึกอบรม – การให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สําหรับผู้ปฏิบัติงานในกรมโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา ดร. อุดมธิปก ไพรเกษตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีบีซี กรุ๊ปจำกัด ได้รับเชิญเป็นผู้มอบความรู้ในเรื่องของการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลและการตระหนักถึงความเป็นส่วนตัว (PDPA) แก่กรมโรงงานอุตสาหกรรม

 

เนื้อหาหลักของการอบรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วย หลักการและข้อกำหนดที่สำคัญ, สถานการณ์และความคืบหน้าของการบังคับใช้กฎหมาย, กรมโรงงานอุตสาหกรรมกับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงการถามตอบเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงเนื้อหาตามวัตถุประสงค์มากขึ้นโดยผู้เข้าอบรมในครั้งนี้จะเป็นบุคลากรจากฝ่าย ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR), ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (IT), และกองกฎหมาย (Legal) ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลสูง เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรสอดคล้องตามกฎหมาย PDPA

 

ขอขอบคุณ กรมโรงงานอุตสาหกรรมและผู้เข้าอบรมทุกท่าน ที่ให้ความสำคัญ ตระหนักถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และไว้วางใจให้ PDPA Thailand เป็นผู้มอบความรู้ในโครงการนี้
สนใจบริการหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
Facebook: PDPA Thailand
LINE: @pdpathailand
Email: [email protected] 
Tel: 081-6325918

บทความที่เกี่ยวข้อง